EL: Støt kur­der­ne i ste­det

BT - - NYHEDER -

UGEN­NEMTÆNKT

Hvis re­ge­rin­gen fo­re­slår at ud­vi­de mi­li­tæ­rind­sat­sen mod IS til Sy­ri­en, bli­ver det for­ment­lig ik­ke med stem­mer fra En­heds­li­sten.

Så­dan ly­der det fra par­tiets for­svarsord­fø­rer, Eva Flyv­holm.

» Vi vil ger­ne væ­re med til at styr­ke ind­sat­sen mod IS, men blå blok læg­ger op til bomb­nin­ger i Sy­ri­en, og det vir­ker ik­ke sær­lig gen­nemtænkt. Vi er nødt til at se en sam­let plan, men som tin­ge­ne ser ud nu, så kan jeg ik­ke for­stil­le mig, at vi er eni­ge i pla­nen. En­heds­li­sten har fle­re gan­ge op­for­dret til at støt­te kur­der­ne – og­så i Sy­ri­en – i de­res kamp mod Is­la­misk Stat. Det har de bor­ger­li­ge par­ti­er af­vist, for­di man ik­ke vil læg­ge sig ud med Tyr­ki­et. Det er her, jeg me­ner, re­ge­rin­gen bør præ­sen­te­re en sam­let plan i ste­det for ba­re at gå ind og bom­be, « si­ger Eva Flyv­holm. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.