STE­GEN­DE VARMT

En­kel­te DMI- må­le­sta­tio­ner vi­ste 30 gra­der på årets var­me­ste dag i går. I dag fort­sæt­ter he­debøl­gen – med ri­si­ko for sky­brud i af­ten

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

SOM­MER

Der var ste­gen­de hedt lør­dag – men ik­ke helt varmt nok til at kun­ne ste­ge ba­con og spejlæg på kø­ler­hjel­men af en bil.

BTs repor­ter og fo­to­graf for­søg­te el­lers ihær­digt i mid­dags­he­den ved DMIs må­le­sta­tion i Store Jyn­de­vad i Søn­derjyl­land, men selv­om ba­con­fed­tet løb ned af kø­ler­hjel­men, så sy­de­de det ik­ke for al­vor.

DMIs prog­no­ser hav­de el­lers lo­vet 32- 33 gra­der i de sy­de­li­ge eg­ne af Dan­mark – Lol­land, Fal­ster og Søn­derjyl­land. Den var­me luft kom fra Tys­kland og Cen­tral­eu­ro­pa, der i fle­re da­ge har kæm­pet med tem­pe­ra­tu­rer om­kring de 35- 40 gra­der.

Der­for sat­te BT kur­sen mod græn­selan­det og Store Jyn­de­vad, der lig­ger få ki­lo­me­ter fra den dansk- ty­ske græn­se, men helt så varmt end­te det alt­så ik­ke med at bli­ve. I mid­dags­he­den klok­ken 13.30 vi­ste må­le­sta­tio­nen 28,7 gra­der.

» Når vi er så tæt på græn­sen, så er vi og­så blandt de før­ste, der får det var­me vejr ne­de fra kon­ti­nen­tet, men jeg har op­le­vet var­me­re da­ge i min tid her på sta­tio­nen, « sag­de Ove Ed­lef­sen, der er drifts­le­der ved Store Jyn­de­vad for­søgs­sta­tion, til BT.

30 gra­der på Sjæl­land

Al­li­ge­vel skul­le for­sø­get på kø­ler­hjel­men prø­ves af, men trods en god halv ti­me på den im­pro­vi­se­re­de ste­ge­pan­de, blev det kun til lidt smel­tet fedt. En­kel­te ste­der sneg tem­pe­ra­tu­ren sig dog over de magi­ske 30 gra­der. Det gjaldt blandt an­det i ho­ved­stads­om­rå­det, hvor DMIs må­le­sta­tion i Sjæls­mark run­de­de de 30 gra­der om­kring 14- ti­den lør­dag.

Er du selv ble­vet hjem­me i Dan­mark i ferien, mens ven­ner og fa­mi­lie er flø­jet syd­på i sø­gen ef­ter var­men, så kan du trø­ste dig med, at Dan­mark i he­debøl­gen kun­ne må­le sig med et yn­det fe­ri­eland som Græken­land, hvor der i At­hen og­så var knap 30 gra­der i går.

Skal man tro en uof­fi­ci­el lo­kal må­ling i Store Jyn­de­vad, så sneg tem­pe­ra­tu­ren sig dog over de 30 gra­der i det sønderjyske. Æg­te­par­ret Chri­sti­an og Bet­ty Lorentzen må­l­te 33 gra­der i skyg­gen nær de­res te­ras­se. Bet­ty Lorentzen har ar­bej­det i 43 år på må­le­sta­tio- nen i Store Jyn­de­vad.

Sær­ligt i græn­selan­det har der væ­ret hedt de se­ne­ste da­ge. DMI meld­te al­le­re­de fre­dag om of­fi­ci­el re­gio­nal var­mebøl­ge i Syd- og Søn­derjyl­land. Det of­fi­ci­el­le krav er, at der i gen­nem­snit skal væ­re over 25 gra­der tre da­ge i træk.

Cir­ka en tred­je­del af Dan­mark har haft en mak­si­mum­tem­pe­ra­tur over 25 gra­der ons­dag, tors­dag og fre­dag. Det tæl­ler først som en he­debøl­ge, når mid­del­vær­di­en af de hø­jest re­gi­stre­re­de tem­pe­ra­tu­rer, må­lt over tre sam­men­hæn­gen­de da­ge, over­sti­ger 28 gra­der.

Kol­dest ved ky­sten

Man­ge dan­ske­re ud­nyt­te­de det go­de vejr til en tur ved stran­den for at kø­le sig ned i bøl­ger­ne.

Og skul­le man væk fra som­mer­he­den, så var ky­ster- ne el­ler Nord­jyl­land da og­så den bed­ste mu­lig­hed lør­dag. Ved Ska­gen Fyr var der så­le­des kun 16 gra­der ved 14- ti­den, vi­ste DMIs vej­r­kort.

I dag fort­sæt­ter he­den med tem­pe­ra­tu­rer på 28- 30 gra­der fle­re ste­der i lan­det. Iføl­ge DMIs prog­no­ser er det igen Sjæl­land og de øst­li­ge de­le af lan­det, der får det var­mest, mens man må nø­jes med 2025 gra­der på den jy­ske ve­st­kyst.

Men ud på af­te­nen be­gyn­der sky­er­ne at træk­ke sig sam­men. Søn­dag af­ten og nat­ten til mandag kom­mer der en kold­front ind over lan­det ve­st­fra, og det har fo­re­lø­big få­et me­te­o­r­o­lo­ger­ne til at ud­sen­de et ri­si­ko­var­sel for sky­brud. Ri­si­ko­en for kraf­ti­ge by­er er til ste­de over he­le lan­det, men den er størst på Fyn, Sjæl­land og Lol­landFal­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.