’ Så må vi få en ek­stra is’

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk Fo­to: Son­ny Munk Carlsen

Drifts­le­der Ove Ed­lef­sen tjek­ker må­le­sta­tio­nen i Store Jyn­de­vad. 28,7 gra­der vi­ste den om­kring 13- ti­den, da BT var for­bi i det sønderjyske. Fo­to: Son­ny Munk Carlsen

NED­KØLING

Mas­ser af saf­te­vand og is. Det var be­bo­er­ne på Ple­je­cen­ter Toft­lunds op­skrift på at hol­de sig kølig i som­mer­he­den.

Per­so­na­let på ple­je­cen­tret i Toft­lund i Søn­derjyl­land har de se­ne­ste da­ge kæm­pet med at få til­stræk­ke­ligt med væ­ske i de 48 be­bo­e­re, men det er gå­et over al for­vent­ning, for­tal­te Mar­le­ne Ja­cob­sen, sosu- as­si­stent på Ple­je­cen­ter Toft­lund, da BT kig­ge­de for­bi lør­dag mid­dag.

» Det kan godt væ­re en kamp at få væ­ske nok i be­bo­er­ne, selv når det ik­ke er varmt, som det er i dis­se da­ge. De æl­dre mær­ker ik­ke tørst på sam­me må­de som yn­gre men­ne­sker, og der­for glem­mer de tit at få nok væ­ske. Så det skal vi min­de dem om, « for­kla­re­de hun.

» Men det nyt­ter ik­ke at tvin­ge vand i dem, det sy­nes man­ge af dem er for ke­de­ligt, så vi for­sø­ger at gi­ve dem no­get, de godt kan li­de. Det kan væ­re saf­te­vand, kold ka­kao el­ler pro­te­in­drik, « for­tal­te Mar­le­ne Ja­cob­sen.

Næt­ter­ne er bar­ske

Men per­so­na­let på Ple­je­cen­ter Toft­lund sør­ger og­så for, at be­bo­er­ne mær­ker til som­me­ren. Der­for er der ble­vet op­stil­let en cam­ping­vogn i ple­je­cen­trets bag­ha­ve, hvor be­bo­er­ne kan hyg­ge sig om cam­ping­bor­det.

» Det er pragt­fuldt at sid­de her­u­de og mær­ke so­len. Der er ik­ke for varmt li­ge nu, og hvis der bli­ver varmt, så smi­der vi ba­re no­get af tø­jet, « sag­de Ruth Jør­gen­sen, der er be- bo­er på Ple­je­cen­ter Toft­lund.

» For­de­len ved det var­me vejr er, at så må vi få en ek­stra is, « af­slø­re­de hun.

Var­men ge­ne­re­de hel­ler ik­ke An­na Helms, der er be­vidst om at få væ­ske nok.

» Jeg drik­ker alt det vand og saf­te­vand, jeg kan, « for­tal­te hun til BT.

Iføl­ge Mar­le­ne Ja­cob­sen er det stør­ste pro­blem ik­ke dag­tem­pe­ra­tu­ren. Det er der­i­mod de tro­pe­ag­ti­ge næt­ter, der i de se­ne­ste da­ge har pla­get be­bo­er­ne.

» Man­ge af de æl­dre sover ik­ke sær­lig godt i he­den, så på den må­de kan var­men godt su­ge kræf­ter­ne lidt ud af dem, « sag­de hun.

Det var ik­ke varmt nok til at ste­ge ba­con på kø­ler­hjel­men i Store Jyn­de­vad, måt­te BTs ud­send­te kon­sta­te­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.