Ke­mi­ske Kim

Det nord­kore­an­ske sty­re te­ster ke­mi­ske vå­ben på men­ne­sker, si­ger af­hop­pet for­sker

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

KE­MI­SKE VÅ­BEN

Den nord­kore­an­ske dik­ta­tor Kim Jong- un er un­der an­kla­ge for, at nord­kore­an­ske for­ske­re te­ster ke­mi­ske vå­ben på lan­dets ind­byg­ge­re. Ankla­gen kom­mer fra en nord­kore­ansk af­hop­pet for­sker, der skal lig­ge in­de med mindst 15 gi­ga­byte med in­for­ma­tio­ner, der an­gi­ve­ligt un­der­byg­ger på­stan­den. Det skri­ver nor­ske Dag­bla­det.

Oplys­nin­ger­ne om for­ske­ren, der går un­der nav­net ‘ Lee’, kom­mer fra det syd­kore­an­ske nyheds­bu­reau Yon­hap, som op­ly­ser, at af­hop­pe­ren si­den ju­ni har be­fun­det sig i Fin­land.

De fin­ske myn­dig­he­der vil hver­ken be- el­ler af­kræf­te, om ‘ Lee’ er på finsk jord, men en kil­de si­ger til det syd­kore­an­ske nyheds­bu­reau, at år­sa­gen til, at ‘ Lee’ har for­ladt sit hjem­land er, at ‘ han var skep­tisk over for forsk­nin­gen, som blev ud­ført’.

‘ Lee’ skal ha­ve ar­bej­det på det mi­kro­bi­o­lo­gi­ske forsk­nings­cen­ter i Cha­gang- provin­sen i det nord­li­ge Nord­korea, ik­ke langt fra den ki­ne­si­ske græn­se.

Hvor­dan for­ske­ren er kom­met ud af lan­det er ik­ke klart, li­ge­som det hel­ler ik­ke er nær­me­re be­skre­vet, hvil­ke ke­mi­ske vå­ben, der er ta­le om.

Den 32- åri­ge Kim Jong- un har si­den 17. de­cem­ber 2011 sid­det på mag­ten i Nord­korea, der kal­des ‘ ver­dens mest luk­ke­de land’.

Kim Jong- un over­tog po­sten ef­ter sin far, der hav­de over­ta­get den ef­ter sin far..

Skal vid­ne

Nyheds­bu­reau­et Yon­hap op­ly­ser vi­de­re, at ‘ Lee’ se­ne­re i juli skal vid­ne i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet om bl. a. ke­mi­ske eks­pe­ri­men­ter, og iføl­ge en Nord­korea- eks­pert er for­ske­rens på­stan­de tro­vær­di­ge:

» Vi har hørt lig­nen­de hi­sto­ri­er om men­ne­ske­li­ge eks­pe­ri­men­ter ud­ført i fan­ge­lej­re før, « si­ger Greg Scar­la­toiu fra The Com­mit­tee for Hu­man Rights in North Korea til avi­sen Hels­in­gin Sa­no­mat, iføl­ge Dag­bla­det.

Sam­ti­dig kal­der or­ga­ni­sa­tio­nen Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal i Fin­land oplys­nin­ger­ne for ‘ in­ter­es­san­te’.

Ik­ke før­ste vid­nes­byrd

Det er ik­ke før­ste gang, at en nord­kore­ansk af­hop­per for­tæl­ler, at re­gi­met te­ster ke­mi­ske vå­ben på men­ne­sker.

I de­cem­ber 2014 for­tal­te en tid­li­ge­re of­fi­cer i de nord­kore­an­ske spe­ci­alstyr­ker, at han vend­te sty­ret ryg­gen ef­ter han hav­de væ­ret vid­ne til eks­pe­ri­men­ter med ke­mi­ske vå­ben på funk­tions­hæm­me­de børn og voks­ne.

Iføl­ge Dag­bla­det an­slog det syd­kore­an­ske for­svar i 2012, at Nord­korea hav­de mel­lem 2.500 og 5.000 ke­mi­ske vå­ben.

Det nord­kore­an­ske sty­re ved Kim Jong- un har cho­ke­ret ver­den før. Nu sker det igen. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.