Så­dan ken­der de

Den svin­delan­meld­te ad­vo­kat Sus­an­ne Fryland er kendt som kvin­den, der ud af den blå luft skaf­fe­de fod­bold­klub­ben FC Vestsjæl­land en slags­ang

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

AN­KLA­GET

Hun er an­meldt for at ha­ve svind­let for op imod 100 mil­li­o­ner kro­ner i det hæ­der­kro­ne­de ad­vo­kat­fir­ma, hvor hun var part­ner. Men i Sla­gel­se var hun kendt som ’ di­rek­tø­ren for det he­le’, der fik ting til at ske. Og som ud af den blå luft skaf­fe­de FC Vestsjæl­land en slags­ang.

Den svin­del­sag, som li­ge nu ryster tv- og film­bran­chen, har si­ne rød­der i Sla­gel­se. Det er her i det tre­e­ta­gers store hus i Slots­ga­de, kal­det RD Hu­set, at man fin­der det på­stå­e­de ar­ne­sted for den svin­del, som den 47- åri­ge di­rek­tør og ad­vo­kat Sus­an­ne Fryland er mistænkt for at stå bag.

Ons­dag blev hun meldt til bag­mand­spo­li­ti­et for groft bed­ra­ge­ri af ad­vo­kat­fir­ma­et Jo­han Schlüter, hvor hun var part­ner gen­nem 23 år og hav­de an­sva­ret for at for­de­le mil­li­o­ner af ret­tig­heds­kro­ner til tv- og film­pro­du­cen­ter.

Men det er i RD Hu­set i Sla­gel­se, at hun gen­nem fir­ma­et Re­gi­stre­ring Dan­mark iføl­ge ankla­gen fik pen­ge­ne til at for­svin­de.

’ Di­rek­tø­ren for det he­le’

I Sla­gel­se er sa­gen en ma­ve­pu­ster for er­hvervs­li­vet, for­di net­op RD Hu­set var kendt for at jong­le­re med et hav af pro­jek­ter for blandt an­dre Sla­gel­se Kom­mu­ne, Sla­gel­se er­hvervs­cen­ter og fod­bold­klub­ben FC Ve­stjæl­land. 47- åri­ge Sus­an­ne Fryland var ’ Di­rek­tø­ren for det he­le’, som en ano­nym er­hvervsak­tør si­ger.

Hun fik tin­ge­ne til at ske i den vestsjællandske by, for­tæl­ler fle­re fra er­hvervs­li­vet, som BT har talt med. Da hun trå­d­te ind i be­sty­rel­sen i FC Vestsjæl­land for tre år si­den, fik hun på et split­se­kund skaf­fet klub­ben en slags­ang, hu­sker be­sty­rel­ses­med­lem og fol­ke­tings­med­lem for Li­be­ral Al­li­an­ce, Vil­lum Chri­sten­sen.

» Hun mar­ke­re­de sig kraf­tigt, da hun for egen reg­ning fik la­vet klub­ben en slags­ang. Hun hy­re­de ham fra ’ Stjerne for en af­ten’ ( Ja­cob Svei­strup) ind og på ‘ no ti­me’ hav­de klub­ben få­et en slags­ang.

Det gjor­de hun ba­re for klub­bens skyld. Hold da fast et ini­ti­a­tiv, men man un­dre­de sig jo og­så, for­di det må ha­ve ko­stet en bon­de­gård. Hun var vir­ke­lig en, der sat­te gang i tin­ge­ne, « si­ger Vil­lum Chri­sten­sen.

Dy­na­misk

’ Ini­ti­a­tivrig’ er et af de ord, som går igen, når folk skal sæt­te ord på Sus­an­ne Fryland. Hun bli­ver kaldt dyg­tig og dy­na­misk, men fle­re hæf­ter sig ved, at net­tet af virk­som­he­der og per­so­ner, som var in­vol­ve­ret i RD Hu­set var nær­mest ui­gen­nem­sku­e­ligt.

» Der duk­ke­de af og til nav­ne op, hvor man tænk­te, Gud, er han og­så an­sat?, « si­ger Vil­lum Chri­sten­sen og un­der­stre­ger, at han ik­ke ken­der den præ­ci­se kon­struk­tion i RD Hu­set.

Men bed­ra­ge­ri- an­kla­ger­ne mod hen­de kom fuld­stæn­digt bag på ham.

» Hun vir­ker enormt re­el og or­dent­lig. Det er en vir­ke­lig grim sag. «

Tru­er pro­jek­ter

Mens tv- og film­pro­du­cen­ter ri­si­ke­rer al­drig at se de pen­ge, som de ret­mæs­sigt skul­le ha­ve haft, så ri­si­ke­rer bed­ra­ge­ri- sa­gen at træk­ke tæp­pet helt væk un­der fle­re af de pro­jek­ter, som RD Hu­set stod for i Sla­gel­se.

For ny­lig hav­de Sus­an­ne Fryland lo­vet at gå ind og støt­te et stør­re know how- pro­jekt in­den for eks­por­t­om­rå­det i Sla­gel­se, men plud­se­lig re­a­ge­re­de hun ik­ke på hen­ven­del­ser, og i dag ved man hvor­for.

Sta­dig op­bak­ning

BT har væ­ret i kon­takt med di­rek­tio­nen i det fir­ma, som skul­le ha­ve sam­ar­bej­det med Sus­an­ne Fryland, Mo­th & Part­ners Dan­mark, men hver­ken Jens Grønkjær el­ler Per Ens­lev Erik­sen fra di­rek­tio­nen vil ud­ta­le sig om pro­jek­tet, som nu ri­si­ke­rer at fal­de til jor­den.

Op­bak­nin­gen er - udadtil - sta­dig in­takt i det lo­ka­le er­hvervs­liv, hvor man hel­le­re vil ro­se end rev­se og helst ik­ke blan­des ind i den ak­tu­el­le sag.

» Hun fortje­ner kæm­pe ros for alt det, hun har op­nå­et i Sla­gel­se, og jeg hå­ber ik­ke, at den her sag træk­ker tæp­pet væk un­der alt det go­de, som er igang­s­at i Sla­gel­se. Hun har gjort en kæm­pe ind­sats for, at det her sted ik­ke skal be­skri­ves som Ud­kants­dan­mark i avi­ser­ne. Hvis de her an­kla­ger er rig­ti­ge, har hun umu­ligt kun­net hand­le ale­ne, « si­ger en lo­kal er­hvervsak­tør, som øn­sker at væ­re ano­nym.

Udenomsak­ti­vi­te­ter un­drer

Sus­an­ne Frylands ka­sket­ter er man­ge. Hun be­stri­der fle­re be­sty­rel­ses­po­ster, og hun sid­der bl. a. i for­mands­sto­len for bør­ne­hjem­met Villa Skod­s­borg, hvor og­så RD Hu­set fungerer som se­kre­ta­ri­at.

I dag er det net­op RD Hu­sets man­ge udenomsak­ti­vi­te­ter, som un­drer.

For kun halv­de­len af de an­sat­te i RD Hu­set ar­bej­de­de re­elt med at for­de­le de ret­tig­heds­mil­li­o­ner, som RD Hu­set hav­de haft til op­ga­ve at ud­de­le.

I dag er dis­se udenomsak­ti­vi­te­ter øje­blik­ke­ligt flyt­tet ud af fir­ma­et Re­gi­stre­ring Dan­mark og over i Sus­an­ne Frylands eget fir­ma, Fryland Aps, me­d­ar­bej­der­ne er fra­t­rå­dt, og RD Hu­set er luk­ket.

Hvor­vidt pro­jek­ter­ne kan dri­ves vi­de­re der­fra, må ti­den vi­se.

» Vi har det rets­prin­cip, at in­gen er skyl­di­ge, før de er dømt. Sus­an­ne Fryland har stå­et bag rig­tig man­ge go­de ting i Sla­gel­se, så vi hå­ber na­tur­lig­vis, at der ik­ke er no­get om snak­ken, og at de man­ge pro­jek­ter, hun stod bag, kan kø­re vi­de­re, « si­ger Jens Brik, der er di­rek­tør i Sla­gel­se Er­hvervs­cen­ter.

BT har i går for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Sus­an­ne Fryland.

SØN­DAG 5. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.