E film- ad­vo­ka­ten

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 5. JULI 2015

Ja­cob Svei­strup ( til høj­re) blev købt ind til.

Fo­to: Pri­vat­fo­to/ Ernst Van Nor­de

Sus­an­ne Fryland ( stort bil­le­de) sør­ge­de blandt an­det for, at fod­bold­klub­ben FC Vestsjæl­land fik en slags­ang, som 1. juli ud­send­te ad­vo­kat­fir­ma­et Jo­han Schlüter I/ S en pres­se­med­del­el­se og skrev, at fir­ma­ets part­ner gen­nem 23 år Sus­an­ne Fryland var po­li­ti­an­meldt for bed­ra­ge­ri og bort­vist Sus­an­ne Fryland har iføl­ge ankla­gen » fo­re­ta­get en ræk­ke me­get store og ube­ret­ti­ge­de hæv­nin­ger af ret­tig­heds­ha­ver­nes be­tro­e­de mid­ler « Bed­ra­ge­ri­et er iføl­ge ankla­gen gå­et ud over fir­ma­ets kli­en­ter, ret­tig­heds­for­e­nin­ger­ne CAB, Film­ko­pi og Film­ret, som er ble­vet snydt for i om­eg­nen af 100 mio. kr. Den på­stå­e­de svin­del skal væ­re sket i sel­ska­bet Re­gi­stre­ring Dan­mark ApS, hvor Sus­an­ne Fryland har væ­ret di­rek­tør stif­tel­sen den 24. sep­tem­ber 2009 Uret­mæs­sig­he­der­ne blev op­da­get, da re­vi­sions­fir­ma­et De­loit­tes gen­nem­gik ud­ka­stet til 2014- regn­ska­bet for Re­gi­stre­ring Dan­mark ApS Op­da­gel­sen fik Pro­du­cent­for­e­nin­gen, der er blandt Jo­han Schlüters kli­en­ter, til at gå til po­li­ti­et Statsad­vo­ka­ten for Sær­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet, og­så kendt som Bag­mand­spo­li­ti­et, vur­de­rer nu an­mel­del­sen

Ad­vo­kat­fir­ma­et Jo­han Schlüter, hvor Sus­an­ne Fryland har væ­ret part­ner gen­nem 23 år. Fo­to: Scan­pix.

Vil­lum Chri­sten­sen ærg­rer sig over sa­gen og hå­ber sta­dig, at mi­stan­ken mod Sus­an­ne Fryland ik­ke hol­der. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.