’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ga­de

Det nem­me­ste i li­vet er at bli­ve far, mens det svæ­re­ste i li­vet er at væ­re far. Min bi­o­lo­gi­ske far fortjen­te ik­ke tit­len, og min pap­far var ik­ke min far, men han fortjen­te tit­len

hel­ler ik­ke for­di, han drøm­te om at bli­ve po­li­ti­ker på det tids­punkt. Det var for­sva­ret, der trak i un­ge Sø­ren Ga­de, der kom på ser­gentsko­len i Søn­der­borg og se­ne­re på løjt­nantsko­len i Oks­bøl. Det blev til tre år i for­sva­ret, in­den han skif­te­de spor og ud­dan­ne­de sig til økonom på Aar- seks år sad han på mi­ni­ster­po­sten, men i fe­bru­ar 2010 var det slut. Han trak sig ef­ter ‘ jæ­ger­bogs­sa­gen’ og ‘ læka­ge­sa­gen’, men selv si­ger han, at år­sa­gen til hans po­li­ti­ske exit var, at hans to døtre i de­cem­ber 2009 hav­de sagt stop. De vil­le ha­ve de­res far ud af po­li­tik.

‘ Jæ­ger­bogs­sa­gen’ hand­le­de om den tid­li­ge­re jæ­ger­sol­dat Tho­mas Rat­hsa­cks bog, hvor det vi­ste sig, at for­sva­ret selv hav­de la­vet en ara­bi­sk over­sæt­tel­se. ‘ Læka­ge­sa­gen’ hand­le­de om, hvem der læk­ke­de de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger om, at dan­ske jæ­ger­sol­da­ter skul­le til Irak, til pres­sen. Beg­ge sa­ger med­før­te, at an­dre end Sø­ren Ga­de end­te med at mi­ste de­res job. Han hav­de el­lers over for DR- pro­fi­len Cle­ment Kjers­gaard i et tal­ks­how pe­get på sig selv og sagt ‘ far her’ på spørgs­må­let om, hvem der hav­de an­sva­ret, hvis det vi­ste sig, at det var for­sva­ret selv, der hav­de la­vet den ara­bi­ske over­sæt­tel­se af jæ­ger­bo­gen. Det var det så, vi­ste det sig kort ef­ter. Men han me­ner ik­ke, at der lig­ger no­get gemt et sted, der kan ram­me ham i dag.

Man skal tå­le yd­my­gel­sen

Han hæ­ver stem­men:

» Hvis jeg vid­ste, at der lå en bom­be og ven­te­de på mig, hvad er så sand­syn­lig­he­den for, at jeg vil­le ven­de tilbage? Men der er nog­le ting, som for­føl­ger mig. Jeg må åben­bart fyl­de me­get hos nog­le. «

For­føl­ger dig li­ge­frem?

» De, der ik­ke kan li­de mig, vil sta­dig si­ge, at det var Sø­ren Ga­de, der over­sat­te den bog, el­ler at det var Sø­ren Ga­de, der gav or­dren til, at den skul­le over­sæt­tes.

Til at be­gyn­de med gik det mig vold­somt på, men hvis det gik mig på i dag, så vil­le jeg ik­ke sid­de her. Li­ge­gyl­digt hvil­ken jour­na­list der kom­mer he­r­ind, så en­ten be­gyn­der el­ler slut­ter vi dér. Det er ba­re så­dan, det er, og det er en del af spil­let. På et tids­punkt fa­der det ud. Men hvis du ik­ke kan tå­le yd­my­gel­sen, så hold dig væk fra po­li­tik, « si­ger Sø­ren Ga­de.

Yd­my­gel­sen skal man ik­ke ta­ge ind, for­kla­rer han. Man skal hol­de den i strakt arm. Hvis man kan se sig selv i øj­ne­ne, så kan po­li­ti­ske mod­stan­de­re rå­be alt det, de vil, me­ner han. Det hand­ler om at ha­ve de ret­te pri­o­ri­te­ter. Væ­re ky­nisk med si­ne til­valg og fra­valg.

Det ved han, ef­ter at tra­ge­di­en ram­te i 2008, mens han var for­svars­mi­ni­ster. Hans ko­ne gen­nem 18 år, Hel­le, dø­de ef­ter fle­re års kamp mod kræf­ten. Da hun sov ind i hjem­met i Holste­bro, dø­de og­så en del af ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.