’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ga­de, om hu­stru­ens død

Hvis ik­ke jeg hav­de haft mi­ne børn, hvad hav­de jeg så haft at leve for? At jeg skul­le væ­re der for un­ger­ne, var det, der holdt mig i li­ve

li­ti­ske exit – blev han ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Land­brug & Fø­de­va­rer, men i sep­tem­ber 2014 var det og­så slut. Han øn­ske­de ik­ke at ‘ fort­sæt­te i en ny le­del­ses­struk­tur’. Der­for fra­t­rå­d­te han ‘ ef­ter gen­si­dig af­ta­le’, som det hed i pres­se­med­del­el­sen.

Skils­mis­sen ske­te få må- struk­tur. Han ken­der al­le hi­sto­ri­er­ne. Selv hol­der han sig til den of­fi­ci­el­le for­kla­ring og si­ger:

» Jeg kør­te 60.000 km om året for at be­sø­ge al­le mu­li­ge. Jeg var glad for mit job, men det skul­le ik­ke væ­re me­re. Be­sty­rel­sen vil­le no­get an­det. Fair nok, « si­ger han.

Hvor­for vil­le du ger­ne til- ba­ge i po­li­tik?

» Jeg kan ik­ke gi­ve dig et svar, som er en­de­gyl­digt, for ud­over at det hand­ler om, at jeg ger­ne vil gø­re en for­skel, så er det og­så en rej­se. Det er en kom­bi­na­tion af fle­re ting. Kan jeg kom­me med på hol­det, kan jeg flyt­te no­get, gø­re en for­skel, var jeg klar? « Så det var ik­ke af nød? » Tro det el­ler lad væ­re: Jeg kun­ne væ­re ble­vet ude i den vir­ke­li­ge ver­den, ha­ve tjent fle­re pen­ge og ar­bej­det min­dre. Jeg er ble­vet spurgt, om jeg vil­le tilbage, fle­re gan­ge, men har sagt nej, for­di jeg på de tids­punk­ter ik­ke vil­le. «

Men du er ik­ke ble­vet mi­ni­ster, som man­ge el­lers hav­de reg­net med?

» Jeg har al­drig talt mi­ni­ster­po­ster med Lars ( Lars Løk­ke – for­mand for Ven­stre, red.). Hvis jeg hav­de, skul­le jeg sid­de her og væ­re me­ga­sur og skuf­fet og hæl­de gyl­le ud. Det gør jeg ik­ke, for han har ik­ke lo­vet mig no­get. «

Rin­get op af Lars

Har du sagt nej til en mi­ni­ster­post?

» Jeg blev rin­get op, og vi hav­de en lang og in­ter­es­sant sam­ta­le. Og det end­te med, at Lars sag­de, at han ger­ne vil­le ha­ve, at jeg kan­di­de­re­de til po­sten som grup­pe­for­mand. Det var må­ske ik­ke li­ge dét, jeg selv hav­de tænkt på. El­ler hav­de fo­re­stil­let mig. Løk­ke kun­ne ik­ke love mig po­sten, for det er fol­ke­tings­grup­pen, der væl­ger grup­pe­for­man­den. Så da sam­ta­len var fær­dig, var det lidt un­der­ligt. Jeg skul­le ik­ke væ­re mi­ni­ster. Jeg skul­le væ­re grup­pe­for­mand – må­ske, « si­ger Sø­ren Ga­de, der end­te med at få po­sten.

Et or­dent­ligt men­ne­ske

Nu skal han le­de og for­de­le ar­bej­det i Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe og hol­de re­ge­rin­gen på ’ spo­ret’, som han si­ger.

Han sø­ger øjen­kon­tak­ten. Un­der in­ter­viewet har han talt med klar røst. An­dre gan­ge har han væ­ret me­re af­dæm­pet.

Hvor­dan vil du ger­ne op­fat­tes?

» Som en god far og mi­ne ven­ners ven. Så vil jeg og­så si­ge, at du kan godt væ­re et or­dent­ligt men­ne­ske, men i po­li­tik må du gø­re op med dig selv, at du ik­ke kan væ­re ven­ner med al­le, « si­ger Sø­ren Ga­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.