Pen­sio­ni­ster­ne be­ta­ler pri­sen

Iføl­ge den kend­te tv- kok Ni­ko­la­os Stran­gas er det dem, der har op­ført sig or­dent­ligt, der li­der mest un­der kri­sen

BT - - NYHEDER - Fo­to: Reu­ters Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

GRÆKEN­LANDS KRI­SE

Det er 13 år si­den, at han ryk­ke­de si­ne græ­ske rød­der op og flyt­te­de til Dan­mark, hvor han som en ko­met er skudt op på gour­met- him­len og i dag reg­nes for at væ­re en af de frem­me­ste des­sert­kok­ke.

Men Græken­land og den enor­me gældskri­se, som lan­det er ramt af, er ik­ke gå­et henover ho­ve­d­et på 36- åri­ge Ni­ko­la­os Stran­gas.

» Jeg er ik­ke læn­ge­re en del af Græken­lands frem­tid. Men det på­vir­ker mig dybt og in­der­ligt at se og op­le­ve, hvor be­kym­re­de folk er, « si­ger han.

Sam­men med sin fa­mi­lie, ko­nen Lot­te og de­res seks- åri­ge dat­ter Sop­hia, er den kend­te tv­kok hen over som­me­ren i Græken­land, nær­me­re be­teg­net på øen My­ko­nos, hvor han ar­bej­der til glæ­de for øens man­ge turi­ster.

Hér, som på de fle­ste øv­ri­ge turist­mål i det græ­ske øhav, er kri­sen iføl­ge Ni­ko­la­os Stran­gas ik­ke syn­lig som så­dan. Pen­ge­ne fly­der i en lind strøm og turi­ster­ne mø­der de van­li­ge ven­li­ge græ­ske smil henover ouzo­en.

Kam­pen for over­le­vel­se

Men helt an­der­le­des er bil­le­det i At­hen, hvor hans eg­ne for­æl­dre bor.

» Dér sul­ter folk, li­der vir­ke­lig nød. Hvor vi i Dan­mark hver dag be­kym­rer os om vej­ret, be­kym­rer de sig over, hvor­dan de skal over­le­ve end­nu en dag. «

Når Ni­ko­la­os Stran­gas’ eg­ne for­æl­dre med nød og næp­pe kla­rer sig i hver­da­gen, er det de­res to søn­ners skyld. Hans bror bor og ar­bej­der som han selv i ud­lan- det, og beg­ge sen­der hver må­ned et øko­no­misk til­skud hjem til for­æl­dre­ne.

» På den må­de er vo­res fa­mi­lie hel­dig. Min far er 67. Min mor 58. De har kun min fars pen­sion at leve af, og den er ble­vet re­du­ce­ret med 45 pct., og der­u­d­over er skat­ten ste­get vold­somt. Så var det ik­ke for de pen­ge, vi sen­der hver må­ned, vil­le de ik­ke kun­ne kla­re sig, « for­kla­rer Ni­ko­la­os Stran­gas, som ik­ke er i tvivl om, at det pri­mært er lan­dets fat­ti­ge og pen­sio­ni­ster, der har be­talt den hø­je­ste pris for Græken­lands fald, og som li­der al­ler­mest un­der den åre­lan­ge kri­se.

’ Ik­ke al­le sny­der’

Som de fle­ste an­dre ken­der han selv­føl­ge­lig og­så til al­le de gro­te­ske hi­sto­ri­er om, hvor­dan der og­så sny­des med pen­sio­nen. Hvor­dan no­gen i åre­vis ind­kas­se­rer pen­sion for for­længst af­dø­de æg­te­fæl­ler, hvor­dan de fo­re­gi­ver at li­de at en syg­dom, der til­fæl­dig­vis ud­lø­ser et ek­stra pen­sions­bi­drag. En svin­del, der me­nes at ko­ste at den græ­ske stat 16 mio. eu­ro år­ligt.

» Men det er be­stemt ik­ke al­le, der sny­der. Jeg ved med sik­ker­hed, at mi­ne for­æl­dre al­drig har gjort det. Men det vær­ste er nok, at man til dels godt kan for­stå, hvad det er, der gør, at folk sny­der. For hvor man i Dan­mark ved, at ens skat­te­kro­ner går til vel­færd, vi al­le bru­ger af, får man in­tet i Græken­land for sin skat.

Ho­spi­ta­ler­ne fungerer ik­ke, hjem­me­hjælp ek­si­ste­rer ik­ke, me­di­cin får man in­gen af. Pen­sio­nen er det ene­ste, der er sik­kert. Og det får så no­gen til at sny­de sig til me­re. Men folk, der sny­der med of­fent­li­ge mid­ler og ydel­ser, fin­des jo og­så i Dan­mark. Der er ba­re fle­re af dem i Græken­land. «

Ni­ko­la­os Stran­gas med sin ko­ne Lot­te og dat­te­ren Sop­hia fan­get i et fe­ri­eg­limt i Græken­land. Fo­to: Pri­vat

Hver dag si­ne de­mon­stra­tio­ner. Bå­de ja- og nej- si­den har væ­ret me­get ak­ti­ve før da­gens af­stem­ning, der føl­ges tæt rundt om i Eu­ro­pa.

Fo­to: EPA

Det er de store fø­lel­ser, der er på spil. Det he­le kom­pli­ce­res yder­li­ge­re af, at in­gen præ­cis kan for­tæl­le, hvad føl­gen af hhv. et ja og et nej vil væ­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.