’’

BT - - NYHEDER - Tro­els W. Kjær, hjer­ne­for- sker og pro­fes­sor

For de fle­ste men­ne­sker, er det vig­tigt, at li­vet gi­ver me­ning. Og den for­nem­mel­se får man of­te gen­nem kon­tak­ten til an­dre. Det kan sag­tens ba­re væ­re fem mi­nut­ters sel­skab med en, du hol­der af

Når vi op­le­ver me­ning med til­væ­rel­sen, fri­gi­ver hjer­nen lyk­ke­hor­moner i form af en­dor­fi­ner, sero­to­nin og do­pa­min. Det sam­me sker, hvis vi op­le­ver no­get nyt, som og­så fi­gu­re­rer på li­sten over Er man blandt de tu­sind­vis af dan­ske­re, der kæm­per med de­pres­sion el­ler en­som­hed er det vær­ste, man kan gø­re, at iso­le­re sig, for­di fø­lel­sen der­med for­vær­res. Der­for gæl­der det om at fin­de fæl­les­ska­ber at ind­gå i, rå­der Meik Wiking:

» I Dan­mark er vi ik­ke sær­lig go­de til at mø­de ven­ner til­fæl­digt. Men en må­de at knyt­te ven­ska­ber på, kan væ­re ved at la­ve fri­vil­ligt ar­bej­de, hvor man gør no­get godt for an­dre, mens man sam­ti­dig får no­get ud af det selv i form af et styr­ket net­værk og stør­re lyk­ke­fø­lel­se, « si­ger han.

Men har pen­ge så slet ik­ke no­get at si­ge for vo­res lyk­ke?

» Som men­ne­sker har vi en ten­dens til at sam­men­lig­ne os med na­bo­en el­ler kol­le­ga­en, og hvad de tje­ner. Så hvis du selv har en Fer­ra­ri hol­den­de i car­por­ten, men na­bo­en har tre, be­ty­der det ik­ke så me­get. Omvendt er det en god øko­no­mi, der gi­ver os mu­lig­he­den for at kø­be os selv op­le­vel­ser og tid til at væ­re sam­men med ven­ner og fa­mi­lie, si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.