ÆRE LYK­KE­LIG?

BT - - NYHEDER - KIL­DE: Meik Wiking, di­rek­tør for In­sti­tut for Lyk­ke­forsk­ning.

SØN­DAG 5. JULI 2015

HJER­NE­STAM­MEN

LIL­LE­HJER­NEN

STOR­HJER­NEN

ISSELAP

NAKKELAP KIL­DE: Paul Do­lan, Pro­fes­sor ved Department of So­ci­al Po­li­cy ved Lon­don School of Eco­no­mi­cs and Po­li­ti­cal Sci­en­ce.

DET KAN OG­SÅ GØ­RE DIG GLAD:

Pen­ge:

Hjer­ne­stam­men er en di­rek­te for­læn­gel­se af rygsøj­len og ryg­mar­ven. Den bi­dra­ger til cen­tral­ner­ve­sy­ste­mets livs­nød­ven­di­ge funk­tio­ner, som f. eks. re­gu­le­ring af vo­res vej­rtræk­ning. I hjer­ne­stam­men pro­du­ce­res lyk­ke­hor­monet sero­to­nin, der er med til at sty­re vo­res hu­mør, ap­pe­tit, søvn, se­xlyst med vi­de­re. Mæng­den af sero­to­nin i hjer­nen øges, hvis man ta­ger så­kald­te lyk­kepi­l­ler mod de­pres­sion. Stor­hjer­nen sty­rer krop­pens hø­je­re funk­tio­ner som det at ta­le, at hu­ske og an­dre kog­ni­ti­ve ak­ti­vi­te­ter. Stor­hjer­nen be­ar­bej­der og ana­ly­se­rer in­for­ma­tio­ner fra krop­pen og an­dre de­le af hjer­nen og hjæl­per bl. a. med at om­sæt­te dem til re­ak­tio­ner. Det er her, vi lag­rer vo­res min­der og fø­lel­ser. I stor­hjer­nen fin­der man det lil­le hjer­ne­om­rå­de ved navn ’ nucleus ac­cem­bens’, der ik­ke er me­get stør­re end en has­sel­nød. Den­ne lil­le hjer­ne­del ud­mær­ker sig ved, at det er det ene­ste sted i hjer­nen, som ud­præ­get ud­vi­ser sti­gen­de ak­ti­vi­tet, når vi op­le­ver no­get lyk­ke­ligt som f. eks. at få ros af an­dre el­ler at vin­de pen­ge i et lot­te­ri. Nog­le af de stoffer, hjer­nen pro­du­ce­rer, når vi bli­ver gla­de, er blandt an­det do­pa­min og en­dor­fi­ner. Lil­le­hjer­nen ta­ger sig af de mest ba­sa­le funk­tio­ner som ba­lan­ce, mo­to­risk ko­or­di­ne­ring og mu­skel­sam­ar­bej­de. Den er for­bun­det med re­sten af hjer­nen og mod­ta­ger in­for­ma­tio­ner fra øj­ne, ører og mus­k­ler. Lil­le­hjer­nen har især be­tyd­ning for vo­res fin­mo­to­rik. Lil­le­hjer­nen står for alt det, vi gør uden at tæn­ke over det. Is­selap­per­ne er be­rø­rings­san­sens om­rå­de. Is­selap­per­ne spil­ler og­så en vig­tig rolle i vo­res op­fat­tel­se af rum­met om­kring os, f. eks. når vi re­gi­stre­rer far­ve, var­me og af­stan­de. Nak­kelap­per­ne mod­ta­ger og be­ar­bej­der syn­s­ind­tryk. En gå­tur uden­for gi­ver bå­de vel­væ­re og glæ­de. Det kan des­u­den på­vir­ke fø­lel­sen af stress og kon­cen­tra­tions­ev­ne po­si­tivt. I det he­le ta­get er det en god ide med fy­sisk ak­ti­vi­tet. Det ud­lø­ser stof­fet do­pa­min, der fungerer som en slags be­løn­nings­stof i hjer­nen. Du vil op­le­ve stor til­freds­hed, hvis du hjæl­per an­dre men­ne­sker - bå­de dem du er tæt med, men og­så men­ne­sker, du må­ske ik­ke ken­der så godt. Det kan væ­re alt li­ge fra en lil­le tje­ne­ste i hver­da­gen til at en­ga­ge­re sig i fri­vil­ligt ar­bej­de, hvor du kan glæ­de dig over an­dres suc­ces. Det ud­lø­ser lyk­ke at op­le­ve nye ting, som f. eks. en kon­cert, en rej­se el­ler en tur i sko­ven. Fæl­les for op­le­vel­ser­ne er, at de næ­sten al­tid sker sam­men med an­dre men­ne­sker, så vi på den må­de kan styr­ke de bånd, vi har til fa­mi­li­er, ven­ner og kol­le­ga­er. Det får des­u­den ti­den til at gå hur­ti­ge­re, og vi ke­der os min­dre. Hvis du sæt­ter god mu­sik på dit an­læg, kan det ud­lø­se lyk­ke­hor­monet sero­to­nin i hjer­nen, som frem­kal­der glæ­de og af­slap­pet­hed. Det be­hø­ver ik­ke væ­re no­gen sær­lig form for mu­sik, ba­re den du bedst kan li­de. En­som­hed er den stør­ste trus­sel mod vo­res lyk­ke og ik­ke mindst hel­bred. Sørg der­for for, at til­brin­ge tid sam­men med men­ne­sker, du hol­der af. Du kan og­så væl­ge at en­ga­ge­re dig i f. eks. en sport­s­klub el­ler ta­ge et kur­sus i sprog, hvor du kan mø­de nye men­ne­sker og ska­be net­værk. At iso­le­re sig kan let­te­re fø­re til trist­hed og de­pres­sion. Fak­tisk er fæl­les­skab en af de ab­so­lut­te vig­tig­ste fak­to­rer for lyk­ke, vi­ser lyk­ke­må­lin­ger.

Ri­ge lan­de er gen­nem­snit­ligt lidt lyk­ke­li­ge­re end fat­ti­ge. Men god øko­no­mi er ik­ke nød­ven­dig­vis lig med lyk­ke - det er me­re mang­len på pen­ge, kan der gø­re en ulyk­ke­lig.

Hvis vi er ra­ske, er vi ge­ne­relt me­re gla­de. Li­der man af kro­ni­ske smer­ter kan det blandt an­dre ha­ve føl­ger som de­pres­sion, æng­stel­se, søvn­for­styr­rel­ser, iso­la­tion, ned­sat ak­ti­vi­tets

ni­veau, dår­lig hukom­mel­se og mi­stet livs­glæ­de.

En af de vær­ste ting, der kan ske for folk, er at mi­ste sit job. Det er ik­ke så me­get, for­di man går ned i ind­komst, men for­di man ry­ger ud af fæl­les­skab med kol­le­ga­er og må­ske får for­nem­mel­se af at mi­ste sin

iden­ti­tet.

Folk der er gift el­ler i par­for­hold er of­te me­re gla­de end en­li­ge. De får nem­lig ti­e­re an­er­ken­del­se el­ler be­kræf­tel­se, som er med til at ud­lø­se glæ­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.