Ha­det bræn­der, men kæ

I USA blom­strer ra­ce­ha­det, og kir­ker­ne bræn­der – men det er kær­lig­he­den og til­gi­vel­sen, der vin­der

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

DEN RET­TE ÅND

I de ame­ri­kan­ske syd­sta­ter for­sø­ger nog­le ra­ci­ster des­pe­rat at ind­le­de en

slags ra­ce­krig ved at bræn­de sor­te kir­ker ned til grun­den. Men de har un­der­vur­de­ret de­res over­leg­ne mod­stan­der: Kær­lig­he­den og til­gi­vel­sen. Si­den mas­sa­kren i Char­le­ston, South Ca­ro­li­na 17. ju­ni, hvor den 21- åri­ge ra­cist Dylann Roof dræb­te ni sor­te kir­ke­gæn­ge­re, er ik­ke fær­re end syv pri­mært sor­te kir­ker i South Ca­ro­li­na og de om­lig­gen­de syd­sta­ter brændt ned til gun­den.

Det er end­nu ik­ke af­kla­ret, hvor­vidt al­le syv bræn­de er på­sat­te. Men FBI me­ner al­li­ge­vel, at der i fle­re til­fæl­de er ta­le om de så­kald­te ’ ha­tecri­mes’ – for­bry­del­ser be­gå­et imod re­li­gi­øse el­ler seksu­el­le min­dre­tal.

Iføl­ge lo­ka­le kir­ke­le­de­re, præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma og FBI har dis­se for­bry­del­ser ene og ale­ne til for­mål at få ha­det imel­lem sor­te og hvi­de ame­ri­ka­ne­re til at blus­se op og star­te en ny ra­ce­krig.

Uven­tet til­gi­vel­se

Men

i den hen­se­en­de har had- for­bry­del­ser­ne haft det stik mod­sat­te re­sul­tat.

Al­le­re­de da­gen ef­ter mas­sa­kren i Charl­ston stod de på­rø­ren­de til de ni dræb­te så­le­des frem på lands­dæk­ken­de tv- ka­na­ler som NBC, CBS, ABC og CNN og sag­de di­rek­te til Dylann Roof: ’ Vi til­gi­ver dig’.

Og da præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma holdt ta­le un­der bi­sæt­tel­sen for sin go­de ven, præ­sten Cle­men­ta Pi­nek­ney, der var en af de dræb­te i Char­le­ston, sag­de han bl. a.:

SØN­DAG 5. JULI 2015

» Da den­ne un­ge mand spred­te sin ter­ror, hav­de han un­der­vur­de­ret si­ne mod­stan­de­re. Han tro­e­de, at han kun­ne spre­de had, vold og mi­stan­ke. Han tro­e­de, at han kun­ne gø­re skel­let imel­lem ra­cer­ne dy­be­re. Men Gud hav­de an­dre pla­ner. Og re­sul­ta­tet var iste­det kær­lig­hed og sam­men­hold. «

Brændt ned af KKK

Det sam­me er sket ef­ter kir­ke­bræn­de­ne i Ten­nes­see, North Ca­ro­li­na, South Ca­ro­li­na, Ge-

Si­den skud­mas­sa­kren i Char­le­ston, South Ca­ro­li­na er ik­ke fær­re end syv pri­mært sor­te kir­ker ble­vet brændt ned til grun­den. Her det Mt. Zion Afri­can Met­ho­dist Epi­sco­pal Church i Gre­e­leyvil­le, South Ca­ro­li­na. Ku Klux Klan brænd­te sam­me kir­ke ned for ty­ve år si­den. Fo­to: Reu­ters

Her er det det kon­tro­ver­si­el­le syd­stats­flag, der bræn­der.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.