VI­DEN­SKAB. DK Der­for bli­ver du syg i ferien

BT - - NYHEDER -

Man­ge op­le­ver syg­dom, net­op som ek­sa­men er over­stå­et, el­ler når ferien be­gyn­der eft er en stres­set ar­bejds­pe­ri­o­de. Det kan må­ske skyl­des, at im­mun­sy­ste­met kortva­rigt kan fun­ge­re bed­re, så læn­ge man er lidt stres­set, me­ner pro­fes­sor Jan Provst­gaard Chri­sten­sen, der for­sker i im­mun­sy­ste­met på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

» Stresshor­moner­ne kan mo­bi­li­se­re en mas­se cel­ler i im­mun­sy­ste­met. De kan f. eks. mo­bi­li­se­re den slags cel­ler, som hed­der neut­ro­fi le gra­no­lo­cyt­ter. Det er en slags ’ æde­cel­ler’, som kan æde bak­te­ri­er, in­den de for al­vor bli­ver til store in­fek­tio­ner el­ler be- tæn­del­ser, « for­tæl­ler Jan Provst­gaard Chri­sten­sen.

Svæk­ket af stress

Hans for­kla­ring får op­bak­ning fra over­læ­ge og pro­fes­sor ved Rigs­ho­spi­ta­let Ben­te Klar­lund Pe­der­sen, som har for­sket i stress og syg­dom. Hun til­fø­jer sam­ti­dig, at når en stres­set pe­ri­o­de er over­stå­et, kan nog­le men­ne­sker væ­re me­re til­bø­je­li­ge til at bli­ve in­fi ce­ret med syg­dom­me.

» Eft er man har væ­ret ud­sat for hård stress, kan im­mun­sy­ste­met fak­tisk godt bli­ve svæk­ket. Og så er der må­ske stør­re ri­si­ko for, at de vira el­ler bak­te­ri­er, som er i krop­pen, kan slå an og gø­re os sy­ge, « si­ger Ben­te Klar­lund Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.