De­pres­sion for­bun­det med tand­læ­ge­skræk

BT - - NYHEDER -

Per­so­ner med de­pres­sion og an­dre for­mer for angst har og­så en øget ri­si­ko for al­vor­lig tand­læ­ge­skræk, vi­ser en ny dok­to­rafh andling fra Göte­borgs Uni­ver­si­tet. » Det be­ty­der, at de får en dår­lig tands­und­hed, hvil­ket igen kan fø­re til skam­fø­lel­se, og at de und­går so­ci­al om­gang, « si­ger dok­to­rafh and­lin­gens for­fat­ter Vik­tor Carls­son fra Göte­borgs Uni­ver­si­tet. Dok­to­rafh and­lin­gen vi­ser og­så, at det mest ef­fek­ti­ve mid­del til at be­kæm­pe tand­læ­ge­skræk er kog­ni­tiv ad­færds­te­ra­pi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.