Kul­tur SLAP AF, CURLIN

Vil glem­me Lad de un­ge gø­re de­res eg­ne er­fa­rin­ger på Roskil­de Festi­val

BT - - KULTUR - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

SELV­STÆN­DIG­HED

Far­li­ge stoff er, store kon­cer­ter og et hav af då­seøl. Det er ik­ke helt uden be­kym­rin­ger at sen­de si­ne børn af sted på Roskil­de Festi­val. Al­li­ge­vel bør du som for­æl­der und­la­de at væ­re for kon­trol­le­ren­de, når du sen­der di­ne voks­ne børn af sted på festi­val, me­ner en eks­pert.

Fak­tisk kan man gø­re si­ne børn en bjør­ne­tje­ne­ste, hvis man ik­ke la­der dem gø­re sig de­res eg­ne er­fa­rin­ger, når de er på festi­val. Det for­tæl­ler An­ne- Dorthe Hest­bæk, der er forsk­nings­le­der for SFI’s af­de­ling for børn og fa­mi­lie.

» Man kan si­ge, at man som for­æl­dre kom­mer til at gri­be ind i de­res til­væ­rel­se og de­res for­søg på at bli­ve selv­stæn­di­ge un­ge. Det at kom­me på Roskil­de Festi­val er en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at læ­re at kla­re sig selv. Og for man­ge af de vel­færds­un­ge, der le­ver i øje­blik­ket, er det en fan­ta­stisk mu­lig­hed, at de skal ud og lig­ge i telt og spi­se då­semad he­le ugen. Det er ud­mær­ket at få brudt sin må­ske el­lers me­get ma­ge­li­ge til­væ­rel­se, « for­kla­rer hun.

To- tre sms’er

Da BT be­søg­te Roskil­de Festi­vals cam­ping­om­rå­de for­le­den, for­tal­te de un­ge festi­val­gæ­ster, at de i gen­nem­snit har få­et to til tre sms’er fra de­res for­æl­dre un­der he­le festi­va­len, mens nog­le til­med har få­et over­ført pen­ge fra de­res for­æl­dre un­der festi­va­len.

Mens nog­le af de un­ge sy­nes, at det er ud­mær­ket at få lidt om­sorg hjem­me­fra, er der dog an­dre, der me­ner, at det er for me­get. skal skri­ve én gang om da­gen for at si­ge, at jeg er i li­ve, « for­kla­rer han.

At de un­ge får sms’er fra de­res for­æl­dre, når de er på festi­val, er dog ik­ke et bil­le­de, der over­ra­sker An­neDort­he Hest­bæk.

Hun for­kla­rer, at der i dag er en an­der­le­des for­æl­dre- ung- re­la­tion, hvor man­ge voks­ne bli­ver en slags ven­ner med de­res børn og er me­get me­re til ste­de blandt de un­ge og de­res kam­me­ra­ter.

Ma­k­rel og då­seøl

» Jeg tror, for­æl­dre­ge­ne­ra­tio­nen er langt me­re in­vol­ve­ret i man­ge un­ges liv, for­di det fak­tisk er mu­ligt at væ­re det via de so­ci­a­le me­di­er. Og det be­ty­der, at man har langt fl ere in­for­ma­tio­ner om, hvad de fo­re­ta­ger sig. Må­ske for­sø­ger man og­så at på­vir­ke de­res ad­færd me­re, for ek­sem­pel ved at på­min­de de un­ge om at bru­ge solcre­me og drik­ke vand, « for­kla­rer hun.

Selv­om hun sy­nes, at sms er en diskret må­de at hen­ven­de sig på som for­æl­der, me­ner hun al­li­ge­vel, at den tæt­te re­la­tion mel­lem for­æl­dre og den un­ge ik­ke bør ta­ge over­hånd.

» Mi­ne eg­ne børn har for­talt, at de­res ven­ners for­æl­dre er kom­met med varm aft ens­mad til dem, når de er på Roskil­de Festi­val, så de er sik­re på, at de får mad. Og det er jo en blan­ding af for­æl­dre­støt­te og for­æl­dre­kon­trol, « for­kla­rer An­ne- Dorthe Hest­bæk, der ik­ke vil an­be­fa­le, at man kom­mer ned med varm mad til si­ne børn un­der festi­va­len.

» De fl este al­min­de­li­ge un­ge skul­le nok over­le­ve syv da­ge, om det så var på ma­k­rel og øl he­le ugen, « vur­de­rer hun.

at­t­hew Bel­la­my & Co. le­ve­re­de en vold­som ro­ck­ud­lad­ning tors­dag aft en på Oran­ge Sce­ne. En af den gam­le ca­on­py sce­nes store mo­men­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.