MAN­DEN BAG AN­DEN

An­ders ’ An­den’ Mat­t­he­sen er en af Dan­marks mest suc­ces­ful­de ko­mi­ke­re. Si­den han de­bu­te­re­de som stan­dup’er for over 20 år si­den, har han ud­for­dret dan­sker­nes hold­nin­ger

BT - - NAVNE - Sul­tan Sa­hin suls@ ber­ling­s­ke. dk

40 ÅR I MOR­GEN

An­ders Mat­t­he­sen er ble­vet kaldt Dan­marks stør­ste ko­mi­ker. Un­der nav­net An­den har han si­den be­gyn­del­sen af 1990er­ne mar­ke­ret sig som en af de før­en­de stan­dup- ko­mi­ke­re på den dan­ske sce­ne. Han har haft suc­ces på tv, på te­a­tret, som fi lm­sku­e­spil­ler og - in­struk­tør og som mu­si­ker.

Op­rin­de­ligt måt­te han kal­de sig An­den for at skil­le sig ud fra de an­dre An­ders’er på den dan­ske stand- up sce­ne, men si­den er An­den ble­vet så an­er­kendt et navn, at An­ders Mat­t­he­sen næ­sten umu­ligt kan skift e sce­ne­navn.

Han fi k sit gen­nem­brud med på­gå­en­de jo­kes, blandt an­det med showet ’ Hva’ snak­ker du om’ i Cir­kus­byg­nin­gen. Der­u­d­over de­mon­stre­re­de han sit al­si­di­ge ta­lent ved at læg­ge stem­me til samt­li­ge rol­ler i ’ Jul på Vester­bro’ ( 2003) og ’ Ter­kel i kni­be’ ( 2004), som han beg­ge gan­ge skrev ma­nuskript til. Han har og­så haft ho­ved­rol­ler i spil­le­fi lme­ne ’ Re­ne hjer­ter’ ( 2006) og ’ Sor­te kug­ler’ ( 2009), hvor sidst­nævn­te var bå­de skre­vet og in­stru­e­ret af ham selv.

An­ders Mat­t­he­sen blev kå­ret som årets ko­mi­ker ved Zulu Co­me­dy Gal­la i 2009 for ’ Sor­te kug­ler’ og i 2013 for one­mans­howet ’ An­ders’ ( 2012).

Han blev født 6. juli 1975 på Øster­bro, og som ot­te- årig fl yt­te­de han med sin mor Hed­da og broderen Jes­per til for­stadskom­mu­nen Al­bert­slund.

Al­le­re­de som dreng var han me­get kre­a­tiv og hav­de store am­bi­tio­ner med sit liv. I slut­nin­gen af 1980er­ne dan­ne­de han sam­men med sin bror og en ven rap­grup­pen ’ Hu­man be­at boys’, og da han var 16 år, vandt han DM i rap.

En fl ot an­den­plads.

Men rapkar­ri­e­ren blev lagt på hyl­den i takt med, at hans in­ter­es­se for stan­dup blom­stre­de. Han ind­led­te sin kar­ri­e­re på re­stau­ran­ten DINs i 1993, og da hans mor hav­de hørt om kon­kur­ren­cen DM i stan­dup i ra­dio­en, syn­tes hun, at den un­ge An­ders skul­le stille op. På trods af, at den den­gang kun 18- åri­ge Mat­t­he­sen ik­ke hav­de så stort et kend­skab til ko­mi­k­kens ver­den, fi k han en fl ot an­den­plads.

Vi ken­der og­så An­den som ko­mi­ke­ren med de hårdt­slå­en­de me­nin­ger. På et tids­punkt ud­tal­te han, at han al­drig skul­le ha­ve en kæ­re­ste, at han vil­le ha­ve børn med en pi­ge fra Jyl­land, og at børn skul­le ha­ve nog­le fl ade. Han har li­ge­le­des ud­talt, at hans ko­ne skul­le væ­re så­dan én, der la­ve­de mad og gjor­de rent og pas­se­de børn.

Kvin­dens plads

» Ja, jeg har hørt, jeg skul­le ha­ve sagt, at jeg men­te, det var kvin­dens plads. Det har jeg ik­ke. Det, jeg sag­de, var, at det vil­le pas­se su­per­godt til mig, at jeg ik­ke vil­le skam­me mig over at gå ud i ver­den og si­ge: Jeg har en ko­ne, der ba­ger ka­ger og la­ver fl øde­skum til mig! Hvis folk så si­ger: Arj, hvad med dig, dit dov­ne svin?! Så vil­le jeg si­ge, at det jo så­dan set var mig, der hev nud­ler­ne hjem, så hun al­drig skul­le tæn­ke på an­det, for­di jeg tur­ne­re­de ot­te må­ne­der om året, « sag­de han til Fe­mi­na.

An­ders Mat­t­he­sen bor i dag på Fre­de­riks­berg med søn­nen Spen­cer, kæ­re­sten Ce­mil­le, der og­så er hans ma­na­ger, og hen­des tvil­lin­ger.

SØN­DAG 5. JULI 2015

Al­le­re­de som dreng var An­ders Mat­t­he­sen me­get kre­a­tiv og hav­de store am­bi

tio­ner med sit liv. I mor­gen fyl­der en af Dan­marks mest suc­ces­ful­de ko­mi­ke­re 40 år.

Fo­to: Mal­te Kri­sti­an­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.