FEM­TE GANG VAR - OG­SÅ - LYK­KENS GANG

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 35 år si­den 1980:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Det kan tæn­kes, at du sy­nes, at det er di­ne om­gi­vel­ser, som ger­ne skal for­an­dre el­ler æn­dre sig. Men rent fak­tisk bør du skue in­dad i dig selv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Jo me­re du til­la­der dig selv at kom­me frem med di­ne ta­len­ter, jo bed­re vil du ha­ve det. Det er en god dag til nye ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor du på man­ge må­der får lov til at gå og væ­re lidt ale­ne med dig selv, og det pas­ser dig fi nt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Månen på­vir­ker dit tegn i dag, og der­for er det ik­ke så mær­ke­ligt, hvis du fø­ler dig me­re fø­lel­ses­fuld end sæd­van­ligt. Dit hu­mør svin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det vil ik­ke nyt­te no­get, hvis du prø­ver på at pres­se an­dre til no­get, som de ik­ke vil. Du må desvær­re fi nde dig i de be­græns­nin­ger som er. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er en usæd­van­ligt po­si­tiv ener­gi, som vil på­vir­ke bå­de din øko­no­mi, som bli­ver bed­re, samt dit kær­lig­heds­liv, som vil vok­se. En dej­lig dag. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det er ik­ke no­gen dår­lig idé, hvis og så­fremt du får lyst til at fø­re nog­le af di­ne tan­ker og drøm­me ud i li­vet. Du har mas­ser af med­vind. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Da­gens tema er kom­mu­ni­ka­tion, og det er en dag, hvor en gan­ske lil­le ting kan væ­re det, som kom­mer til at ska­be me­get stor for­an­dring. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*****

137). ( Svær 69). ( Mid­del 27). ( Nem

Den sven­ske ten­nis­stjer­ne Björn Borg vin­der for fem­te år i træk Wim­b­ledon Cham­pions­hips i her­re­sing­le.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.