Je­an­ne

BO­EL

BT - - SØNDAG -

Hvil­ken per­son ser du op til? Hvem har du væ­ret mis­un­de­lig på? Hvor­dan er dit for­hold til pen­ge? Nævn di­ne tre ynd­lings­fi lm: Hvad vil­le du øn­ske, du var bed­re til? Hvad har væ­ret dit livs dra­ma?

Sku­e­spil­ler – 54 – bor i Char­lot­ten­lund. Dit livs høj­de­punkt?

Dit mot­to: Hvad for­try­der du, at du ik­ke har gjort?

Jeg ser op til mo­di­ge men­ne­sker, der ev­ner at sprin­ge over sig selv. Sæt­te sig selv ud af cen­trum. Jeg har al­drig dyr­ket ido­ler. En hel grup­pe af mi­ne ven­ner, der tog til Mall­orca og del­te billeder af de­res sank­t­hans­aft en der­ne­de. Jeg blev ramt af den gu­le mis­un­del­se, for jeg skul­le på ar­bej­de i revy­en. Det er godt, jeg har et fi nt for­hold til pen­ge og har sty r på min øko­no­mi. Jeg kan godt bru­ge hund­re­de kro­ner på no­get dumt, men ik­ke tu­sind. ’ Sav­net af Cos­ta Gra­vis’, den gam­le dan­ske fi lm ’ Hur­ra for de blå hus­a­rer’ og den sjove en­gel­ske ’ Love, ho­nor and obey’. Jeg vil­le øn­ske, jeg var lidt bed­re til at hol­de or­den. Jeg el­sker, når der er or­den, jeg har ba­re svært ved at nå frem til det. En lil­le, fest­lig om­gang brystkræft sid­ste ef­ter­år, det sy­nes jeg nok har top­pet li­sten over dra­ma­er i mit liv. Jeg har ik­ke pe­a­ket end­nu. Må­ske for­di mit liv har væ­ret et langt høj­de­punkt? Nød læ­rer nøgen kvin­de at gå i bo­muld. Det er no­get med at sæt­te tæ­ring eft er næ­ring, at væ­re om­stil­lings­pa­rat.

Jeg for­try­der in­tet, jeg står ved alt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.