H

BT - - SØNDAG -

Char­lot­te Ni­el­sen

cnie@ bt. dk ver 10. un­ge sælger sex’, står der. Or­de­ne kom­mer frem som det før­ste, når man gi­ver en sø­ge­ma­ski­ne på net­tet besked på at fi nde in­for­ma­tion om un­ges se­xva­ner. ’ Un­ge be­ret­ter om avan­ce­re­de se­xva­ner’ er næ­ste over­skrift . Så føl­ger en lind strøm af ord som ’ nø­gen­fo­tos’, ’ hævn­por­no’, ’ se­x­syg­dom­me’, ’ po­r­no­fi ce­ring’, ’ præ­sta­tions­angst’. Vi bom­bar­de­res med ‘ cho­ke­ren­de’ be­skri­vel­ser af un­ges se­xliv, der ‘ over­skri­der græn­ser’ og ‘ ko­pi­e­rer po­r­no­bran­chen’. Men er der no­get om snak­ken? El­ler er det, som det al­tid har væ­ret, hvor ge­ne­ra­tio­ner er gå­et i seng med hin­an­den på kryds og tværs, og al­li­ge­vel på de­res æl­dre da­ge sy­nes, at ung­dom­men er lidt for vild?

Den stør­ste seksu­el­le kløft så vi, da blom­ster­bør­ne­ne i 60er­ne og 70er­ne råb­te ‘ in­gen kan eje hin­an­den’ og med po­r­nof­ri­gø­rel­se og kvin­de­kamp gjor­de op med for­æl­dre­nes fo­re- stil­ling om, at sex var no­get, der fo­re­gik i det skjul­te.

Helt så stor en kløft kan man næp­pe ta­le om mel­lem ge­ne­ra­tio­ner­ne i dag. Og så al­li­ge­vel. For selv om den seksu­el­le de­butal­der ik­ke har æn­dret sig i et halvt år­hund­re­de, pe­ger eks­per­ter­ne på, at un­ge i dag dyr­ker me­re avan­ce­ret sex. Først og frem­mest på grund af 00er­nes po­r­nof­ri­gø­rel­se vol. 2.0.

Men fak­tisk ved man ik­ke sær­lig me­get om dan­ske un­ges se­xva­ner i dag. Der fi ndes kun me­get lidt forsk­ning på om­rå­det, og de stør­re un­der­sø­gel­ser går ad­skil­li­ge år el­ler så­gar år­ti­er tilbage i ti­den.

De un­ge får køns­syg­dom­me

» Et stort pro­blem, « ly­der det fra for­e­nin­gen Sex og Sam­fund.

» Et ned­pri­o­ri­te­ret em­ne, « si­ger en af lan­dets før­en­de eks­per­ter i se­xo­lo­gi.

» En tung dy­ne at løft e, for­di folk ly­ver, når det hand­ler om sex, « me­ner det 20. år­hund­re­des mest ba­ne­bry­den­de se­xo­log.

Sid­ste år kon­klu­de­re­de en un­der­sø­gel­se, at un­ge med fl ere, skift en­de og til­fæl­di­ge part- ne­re oft ere har ube­skyt­tet sex, og at det ger­ne er i fe­ri­er, til festi­va­ler og med al­ko­hol i blo­det, at de væl­ger usik­ker sex. De 15- 24- åri­ge står for 75 pro­cent af al­le til­fæl­de af køns­syg­dom­me her­hjem­me, men fak­tisk har an­tal­let af til­fæl­de af den mest ud­bred­te køns­syg­dom kla­my­dia væ­ret fal­den­de si­den 2009, og un­der­sø­gel­sen er svær at bru­ge som må­le­stok for, om de un­ge er me­re græn­se­sø­gen­de i sen­gen.

Nor­mer og reg­ler hø­rer op

Et sted, hvor man til gen­gæld ved, at de un­ge gi­ver den gas på lag­ner­ne, er på Roskil­de Festi­val. I den for­gang­ne uge er der ble­vet rejst ca. 50.000 tel­te på Roskil­de Festi­vals cam­ping­om­rå­de, hvor der har bo­et cir­ka 80.000 per­so­ner, der i gen­nem­snit er 24 år gam­le. 49 pro­cent af dem er kvin­der, mens 51 pro­cent er mænd. I alt er 57 pro­cent af dem – el­ler hvad der sva­rer til 45.600 per­so­ner – sing­le.

Det er her, på den mark i Dan­mark, der ef­ter si­gen­de læg­ger græs til al­ler­fl est seksu­el­le es­ka­pa­der, vi er ta­get på felt­stu­die.

Fort­sæt­ter si­de 6

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.