Dyr­ker du sex på Roskil­de Festi­val?

BT - - SØNDAG -

Mie Ve­del, 19 år. Fra Roskil­de. Er li­ge ble­vet stu­dent. An­den gang på Roskil­de Festi­val. Har du sex, når du er på Roskil­de? Jeg går ik­ke fra telt til telt, men hvis jeg har aft aler he­r­in­de, som jeg og­så har i år, så kan jeg godt fi nde på det. Hvor man­ge se­x­part­ne­re har du så i lø­bet af festi­va­len? Ba­re én. Det bli­ver mak­si­malt to. Hvor langt går du, når du sco­rer på festi­va­len? Hvis jeg fi nder én, som jeg sy­nes er sød, og som jeg fal­der i snak med, så skal jeg tæn­ke mig om. For hvis jeg sy­nes, han er sød, og det kan bli­ve til no­get se­ri­øst, har jeg ik­ke lyst til at gi­ve ham den før­ste gang, for dren­ge­ne le­ger med pi­ger­ne, og det kan vi ik­ke ha­ve. Det gør jeg. Jeg tror, det skyl­des ung­dom­men i dag. Det er ik­ke så ta­bu­belagt at snak­ke om, og det er ba­re no­get, man gør. Sex kan godt væ­re to men­ne­sker, der ny­der øje­blik­ket sam­men med hin­an­den, og så be­hø­ver der ik­ke væ­re me­re eft er dét. Den­gang tror jeg, det var me­re se­ri­øst. Op­le­ver du, at folk er me­re løs­slup­ne i for­hold til sex, når de er på Roskil­de? Ja, det tror jeg, for på Roskil­de må man gø­re, hvad man vil. Er du me­re løs­slup­pen i for­hold til sex, når du er på Roskil­de? Nej, det tror jeg ik­ke. Det er jo hel­ler ik­ke, for­di jeg ba­re går ud til en fest og reg­ner med, at jeg skal få no­get. Men hvis mu­lig­he­den er der, har jeg ik­ke no­get imod at gi­ve sex. Jeg sik­rer ba­re mig selv, at det er okay.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.