ROSKIL­DE FESTI­VAL

BT - - SØNDAG -

Heidi Namt­vedt Leik­nes, 20 år. Fra Ber­gen i Nor­ge. Stu­de­rer psy­ko­lo­gi. An­den gang på Roskil­de Festi­val. Har du sex, når du er på Roskil­de? Det før­ste år hav­de jeg sex med min kæ­re­ste, men i år er han ik­ke med, så i år skal jeg ik­ke ha­ve sex. Har du et an­det for­hold til sex, end di­ne for­æl­dre hav­de? Ja, det tror jeg. De var gan­ske un­ge, da de blev gift , så jeg tror ik­ke, de hav­de så me­get tid til at eks­pe­ri­men­te­re. Jeg tror, mit for­hold til sex er lidt fri­e­re. I dag kan vi ta­le lidt me­re åbent om sex, og det er lidt me­re nor­malt at ha­ve sex med fl ere og så vi­de­re. Har du et an­der­le­des for­hold til sex på Roskil­de? Årets Roskil­de Festi­val va­re­de i ot­te da­ge fra 27. ju­ni og til i går. 80.000 par­tout- bil­let­ter og 5.000 dag­li­ge en­dags­bil­let­ter har væ­ret sat til salg. Ba­sis­drift sbud­get­tet er på ca. 175 mio. kr. Mu­sik­bud­get­tet er på 60 mio. kr. Alt over­skud do­ne­res til vel­gø­ren­de og hu­ma­ni­tæ­re for­mål. Si­den be­gyn­del­sen i 70er­ne har For­e­nin­gen Roskil­de Festi­val do­ne­ret me­re end 225 mio. kr. De cir­ka 130.000 del­ta­ge­re gør Roskil­de Festi­val til Dan­marks fj er­de­stør­ste by må­lt i ind­byg­ger­tal. Festi­va­l­om­rå­dets are­al sva­rer til cir­ka 350 fod­bold­ba­ner. Over 175 kunst­ne­re fra over 30 lan­de spil­ler på Roskil­de Festi­val 2015.

Kil­de: Roskil­de- festi­val. dk Ja, det har jeg. Men det er ik­ke be­vidst. Jeg gi­der for ek­sem­pel ik­ke ha­ve oral­sex for at si­ge det, som det er. Al­le bli­ver så be­skid­te, og der er trangt og sve­digt i tel­tet. Op­le­ver du, at an­dre er me­re løs­slup­ne på Roskil­de? Egent­lig ik­ke. Men der er jo al­ko­hol med in­de i bil­le­det, så jeg går ud fra, at man­ge slip­per de­res hæm­nin­ger. Hvad er den vil­de­ste se­xop­le­vel­se, du har haft på Roskil­de? Jeg våg­ne­de på et tid­punkt midt om nat­ten og skul­le tis­se. Da var der no­gen, der hav­de sex i bå­sen ved si­den af mig. Det lød me­get an­strengt. Og næ­ste dag var bå­sen luk­ket af, så jeg ved ik­ke, hvad der er fo­re­gå­et de­r­in­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.