’’

BT - - SØNDAG -

Og­så Martin Øster­gaard, der er par­te­ra­pe­ut, op­le­ver de bri­ste­de for­vent­nin­ger som et hyp­pigt pro­blem. Han anbefaler, at man skal hol­de fo­kus på ik­ke at øde­læg­ge ferien ved at læg­ge for me­get pres på sig selv og sin fa­mi­lie.

» Alt skal ned i en tragt, for­di man er så fo­ku­se­ret på, at man kun har kort tid til at hyg­ge sig. Men det store øn­ske om at nå så me­get i ferien er i sig selv øde­læg­gen­de, « for­kla­rer han og po­in­te­r­er, at det især går ud over bør­ne­ne.

For bør­ne­ne spej­ler sig i for­æl­dre­nes stres­sni­veau. Der­for kan det og­så for­kla­re, hvor­for de nog­le gan­ge fl ip­per ud. De kan mær­ke den råd­ne stem­ning.

Beg­ge eks­per­ter pe­ger på, at en af de stør­ste år­sa­ger til, at det går galt, er, at kon­tra­sten til hver­da­gen bli­ver for stor. I hver­da­gen glem­mer fa­mi­li­en at bru­ge tid på at få nog­le op­le­vel­ser sam­men. Plud­se­lig har man ti­den til det, og så er man ik­ke i form til det.

» Der er selv­føl­ge­lig og­så be­last­nin­ger i hver­da­gen, men det kø­rer på ru­ti­nen. I ferien be­hø­ver man ik­ke at kø­re på ru­ti­nen. Er man ik­ke i form til det, bli­ver man me­get hur­tigt træt af det, el­ler fi nder ud af, at man ik­ke ken­der hin­an­den. Det ka­ster fru­stra­tio­ner af sig, « si­ger Jo­hn Hal­se.

Han for­kla­rer, at man som red­nings­krans ta­ger ting med, der re­la­te­rer til hver­da­gen. Det kan væ­re, at for­æl­dre­ne li­ge hi­ver iPad’en frem for at tjek­ke mail. Iføl­ge Jo­hn Hal­se har folk svæ­re­re og svæ­re­re ved at leve i nu­et, når man er på fe­rie.

» Der­for hand­ler det om, hvad vi gør, når vi har den al­min­de­li­ge hver­dag. Den ta­len­de fa­mi­lie, som har no­get fæl­les­skab, har me­get let­te­re ved at få no­get ud af ferien, for­di den har et fun­da­ment, « si­ger Jo­hn Hal­se.

Når man så er kom­met af sted på fe­rie, ap­pel­le­rer Martin Øster­gaard til, at man an­stren­ger sig for at væ­re ven­lig over for fa­mi­li­en og må­ske væ­re me­re kær­teg­nen­de over for part­ne­ren. Ferien skal ik­ke bru­ges til at lø­se de kon­fl ik­ter, der er i hver­da­gen.

Ros og an­er­ken­del­se

» Gem kri­tik­ken og de afk la­ren­de sam­ta­ler væk. Nog­le gan­ge må man ind­se, at det ik­ke er en god idé at ta­ge ting op i en fe­rie. Man skal i ste­det si­ge til sig selv, at hvis man vil ha­ve suc­ces i ferien, skal man ro­se og an­er­ken­de sin part­ner. Der er ik­ke no­get vær­re for stem­nin­gen, end hvis ens part­ner sy­nes, man ik­ke gør det godt nok, « si­ger par­te­ra­pe­u­ten.

Oft e kan bør­ne­ne og­så over­skyg­ge hin­an­den. Må­ske er der en te­e­na­ger, der sy­nes, at den min­dre sø­sken­de er ir­ri­te­ren­de. Her me­ner beg­ge eks­per­ter, at det er en god idé at split­te sig op i ferien og la­ve ting hver for sig.

» Man be­hø­ver ik­ke at gø­re al­ting sam­men. En af da­ge­ne kan for­æl­dre­ne de­le sig med bør­ne­ne. An­dre da­ge kan far el­ler mor må­ske gø­re no­get selv, mens den an­den part har bør­ne­ne. Igen hand­ler det om ik­ke at pres­se sig selv til, at man ab­so­lut skal gø­re alt sam­men og nå en mas­se, « si­ger Martin Øster­gaard

En vel­fun­ge­ren­de hver­dag er en vig­tig for­ud­sæt­ning for en vel­fun­ge­ren­de fa­mi­lie­fe­rie. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.