D

BT - - SØNDAG -

et er som­mer, og ferien be­gyn­der for rig­tig man­ge bør­ne­fa­mi­li­er. En­de­lig er det tid til en vel­fortjent fe­rie. Det bli­ver så hyg­ge­ligt. El­ler gør det? For ferien fø­rer oft e kon­fl ik­ter og bri­ste­de for­vent­nin­ger med sig. Fak­tisk er det et pro­blem, som al­le fa­mi­li­er vil mø­de i stør­re el­ler min­dre grad, me­ner bør­ne­p­sy­ko­log Jo­hn Hal­se.

» At hol­de fe­rie bli­ver skre­get op til at væ­re ut­ro­lig vig­tigt. Der­for snak­ker man som fa­mi­lie det he­le op og ska­ber tårn­hø­je for­vent­nin­ger. Desvær­re kom­mer al­le til at op­le­ve, at no­get går galt i lø­bet af ferien, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.