E FE­RIE

BT - - SØNDAG -

Man kan ik­ke for­ven­te, at man plud­se­lig kan ha­ve den bed­ste tid sam­men i en uge, hvis man in­gen­ting la­ver sam­men i hver­da­gen. Hav nog­le fæl­les gø­re­mål i hver­da­gen og skab op­le­vel­ser, så kon­tra­sten til ferien ik­ke bli­ver så stor. Spørg bør­ne­ne, hvad de kun­ne tæn­ke sig at la­ve. Så bli­ver det sam­ti­dig og­så let­te­re, når man selv som for­æl­dre skal be­stem­me no­get i ferien. Sluk din smartp­ho­ne og tag uret af. Det kan ska­de ferien, at bør­ne­ne kan se, at far og mor li­ge skal tjek­ke ar­bejds­mai­len. Fo­ku­ser på at læg­ge hver­da­gens pro­ble­mer til si­de og gem dis­kus­sio­ner­ne væk, når du er på fe­rie. Dan­sker­ne er kon­trol­le­re­de og ske­ma­lag­te i hver­da­gen. Smid ske­ma­et og ka­len­de­ren væk og slap af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.