MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Dans for dan­nel­sen

Jeg var me­get glad for at bli­ve fo­to­gra­fe­ret, og fra jeg var et til ti år, fo­re­gik det hos Kehlet Fo­to. Det sid­ste år rak­te jeg dog tun­ge ad fo­to­gra­fen, for­di jeg åben­bart hav­de mi­stet tå­l­mo­dig­he­den. Mi­ne for­æl­dre hav­de dan­sesko­le, Ni­els Bo­el Ras­mus­sens Dan­se In­sti­tut. Det lå i København, Gen­toft e og fl ere an­dre ste­der. Den­gang gik al­le til dans, det var en del af op­dra­gel­sen og dan­nel­sen. Tænk, hvor man­ge dren­ge der blev tvun­get til det. Det var ne­de­ren for en pi­ge, hvis hun skul­le dan­se med en an­den pi­ge, jeg hav­de min fa­ste dan­se­part­ner Ar­ne, til jeg stop­pe­de som 12- årig. Jeg var me­get træt af, at jeg al­drig vandt no­gen kon­kur­ren­cer, men det vi­ste sig at væ­re for­di, min far, dan­ske­skole­le­de­ren, sag­de til dom­mer­ne, at jeg ik­ke skul­le vin­de, for det skul­le ik­ke hed­de sig, at dan­se­di­rek­tø­rens dat­ter vandt.

1.

Sent ud­vik­let

Her stod jeg med mit ty l- st­rut­skørt da jeg gik til bal­let hos Mo­na Vangs­aae. Der var så me­get sti­vel­se i det ty l, at det krad­se­de. Fra jeg var 7 til 13 år, kom jeg på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters Bal­letsko­le, og jeg har det me­get am­bi­va­lent med det. Det var en fan­ta­stisk op­le­vel­se, men jeg var al­drig ude at le­ge med de an­dre, jeg var al­tid in­de på te­a­tret. Hel­dig­vis blev jeg smidt ud, da jeg var 13 år, det var kun gan­ske få, der kom gen­nem nå­leø­jet. Så var jeg fri for at væ­re invalid som 40- årig. Ens krop kan ik­ke hol­de til det. Mi­ne for­æl­dre var lidt me­re ulyk­ke­li­ge over det, end jeg var. Jeg var så hel­dig at kom­me på Sankt An­næ Gym­na­si­um på Sjælør Bou­le­vard, det var, da man be­gynd­te at ha­ve bå­de pi­ger og dren­ge i klas­ser­ne. Da jeg be­gynd­te der som 14- årig, var jeg sta­dig fy­sisk og men­talt som en ot­te- årig. Skarp træ­ning si­den jeg var syv gjor­de, at jeg var sent ud­vik­let. Det var no­get af et kul­tur­chok at kom­me i skole, og jeg var me­re el­ler min­dre anal­fa­bet, jeg kun­ne hver­ken sta­ve el­ler reg­ne, for der var ik­ke me­get un­der­vis­ning på bal­letsko­len. Det var som om, jeg kom di­rek­te fra Nord­korea. Men det var en me­get kre­a­tiv skole, hvor Pe­ter Lang­dal i øv­rigt gik nog­le klas­ser over mig.

2.

Et velaf­ret­tet barn

Fra min før­ste klas­se, hvor jeg gik på Aal­holm Skole, jeg var et helt nor­malt og velaf­ret­tet barn, som man kun­ne ha­ve med al­le veg­ne, for­di jeg op­før­te mig pænt og al­tid sag­de ’ tak’.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.