D

BT - - SØNDAG -

Lot­te Scharff

lots@ bt. dk et er tre år si­den, Den skal­de­de kok og hans søn be­gynd­te at de­le de­res liv ind i et før og eft er. Der var li­vet, som det var, før søn­nen fi k di­ag­no­sen pa­ra­noid/ skizof­ren. Og så er der li­vet eft er di­ag­no­sen. » Far, jeg har få­et min di­ag­no­se. Jeg er pa­ra­noid/ skizof­ren. «

Den hjer­teknu­sen­de op­ring­ning fra søn­nen fi k næ­sten Den skal­de­de kok, ali­as Car­sten Ol­sen til at gå i gul­vet.

» Min før­ste tan­ke var: ’ Det tror jeg sim­pelt­hen ik­ke på’. For jeg kun­ne slet ik­ke for­stå det. Det er jo mit barn, så den var svær at slu­ge, « for­tæl­ler Ol­sen, som kok­ken bli­ver kaldt.

Eft er det før­ste chok kom tan­ker­ne. Hav­de han svigtet som far? Hav­de han ik­ke væ­ret god nok over for sit ene­ste barn? Var det hans skyld, at søn­nen var ble­vet syg? For selv om far og søn har et nært og tæt for­hold og ar­bej­de­de sam­men på Den skal­de­de koks re­stau­rant i Ti­vo­li, na­ge­de tviv­len. Se­ne­re blev han klar over, at søn­nens syg­dom på det tids­punkt al­le­re­de var så frem­skre­den, at han fak­tisk var i en la­tent psy­ko­se, der be­stod af en bob­le af fan­ta­si­er. Hvor det var svært at skel­ne mel­lem re­el­le tan­ker.

In­si­ste­ren­de stem­mer

Og stem­mer­ne.

De in­si­ste­ren­de stem­mer in­de i Cas­per Ol­sens ho­ved, som he­le ti­den hå­ne­de ham og op­for­dre­de ham til at ta­ge sit eget liv.

Den ene­ste må­de, hvor­pa han kun­ne dæm­pe stem­mer­ne og tan­ker­ne om, at no­gen vil­le kom­me og slå ham el­ler hans kæ­re ihjel, var ved at drik­ke sig fra vid og sans. Ind­til den dag, hvor Cas­per Ol­sen var ale­ne hjem­me i sin lej­lig­hed på fj er­de sal, hvor det slog klik for ham.

» Jeg ty­re­de ho­ve­d­et ind i væg­gen fl ere gan­ge. Slog mig selv. Jeg åb­ne­de fak­tisk vin­du­et, kig­ge­de ned og tænk­te, at jeg jo li­ge så godt kun­ne gø­re det for­bi. Nu. For jeg kun­ne ik­ke rum­me me­re. Jeg vil­le så ger­ne ha­ve, at stem­mer­ne stop­pe­de, « for­tæl­ler Cas­per Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.