OFREN’

BT - - SØNDAG -

SØN­DAG 5. JULI 2015

Den skal­de­de kok og hans søn har valgt at stå frem med de­res hi­sto­rie på bag­grund af det tragi­ske mord i Oden­se, hvor en sy­ge­meldt og psy­kisk syg 48- årig fynsk gym­na­si­e­læ­rer i sid­ste uge knivdræb­te en til­fæl­dig 24- årig kvin­de i en bag­gård.

Men det hav­de hver­ken hans far el­ler han selv tur­det hå­be på den dag for tre år si­den, hvor di­ag­no­sen faldt og del­te far og søns liv ind i et før og eft er.

» Jeg de­ler mit liv op i før og eft er di­ag­no­sen. For det er to for­skel­li­ge per­so­ner. Det er så­dan, jeg er kom­met igen­nem, « si­ger Cas­per Ol­sen, og hans far er enig: BT mø­der far og søn i søn­nens lej­lig­hed på » Ja, der har væ­ret en tid. Men nu er der en Nør­re­bro, hvor han bor sam­men med sin an­den tid. Og vi har al­le sam­men skul­let væn­høj­gravi­de kæ­re­ste Christine, der har ter­min ne os til, at der er nog­le an­dre hen­syn, man med de­res søn om en uges tid. skal ta­ge. En an­den må­de at leve sit liv på, « til

I dag har Cas­per Ol­sen det nem­lig rig­tig fø­jer Ol­sen. Den skal­de­de kok løft er den ene ta­to­ve­re­de godt. Han er sta­dig psy­kisk syg, men for­di han » Men det er vig­tigt for mig at vi­se, at der er arm og ud­bry­der spon­tant » yes! « , da søn­nen er kor­rekt me­di­ci­ne­ret, har få­et psy­ki­a­trisk et liv eft er en di­ag­no­se. Man kan kom­me ud af for­tæl­ler om sit kom­men­de fa­der­skab. be­hand­ling og ik­ke mindst har få­et mas­se­vis det, « si­ger Cas­per. » Jeg skal væ­re far­far. Jeg glæ­der mig helt af støt­te og op­bak­ning af sin far, kæ­re­ste og » I dag er mit liv fan­ta­stisk. Men jeg har stavildt, « næ­sten brøler den kom­men­de bedste­re­sten af sin fa­mi­lie un­der de far.utal­li­ge ind­læg­dig ud­for­drin­ger. Det vil jeg ha­ve re­sten af li­gel­ser, le­ver Cas­per Ol­sen i dag et næ­sten nor­vet. Men med hårdt ar­bej­de og de­di­ka­tion er åde han og den kom­men­de far er ik­ke et malt liv. jeg kom­met igen­nem det. « øje­blik i tvivl om, at Cas­per Ol­sens kæ­re­ste

Høj­gravid kæ­re­ste

For si­den den sid­ste og læng­ste ind­læg­gel­se for et år si­den er det gå­et fremad for den 26- åri­ge ud­dan­ne­de de­tailsalgs­as­si­stent. Han har haft ar­bej­de i tøj­bu­tik­ker, først som skå­nejob, men hur­tigt kom han op på fuld tid. I øje­blik­ket er han dog sy­ge­meldt, for­di han pres­se­de sig selv for hårdt. Og da stem­mer­ne be­gynd­te at hvis­le igen, blev han enig med sin men­tor i di­strikt­spsy­ki­a­tri­en om at ta­ge en ti­meout, nu hvor hans søn snart skal fø­des.

Blød som mous­se

har sin store an­del i de go­de frem­skridt, der har væ­ret det se­ne­ste år.

» Hun er ik­ke ban­ge for syg­dom­men. El­ler for mig. Det er hen­de, som be­ro­li­ger mig om nat­ten, når jeg våg­ner skri­gen­de op fra mi­ne ma­re­ridt. Og hun gi­ver mig og­så lov til at ra­se ud, hvis jeg har brug for det, « for­tæl­ler Cas­per Ol­sen. Igen er hans far rø­ren­de enig med sin søn. » Hun er det mest vi­dun­der­li­ge men­ne­ske, jeg no­gen­sin­de har mødt,

Og jeg har al­drig glemt, da hun sag­de, hun ik­ke syn­tes, Cas­per var syg. For hun har jo kun kendt ham, som han er nu.

Vi an­dre tæn­ker, at man har et barn med en di­ag­no­se, og på, hvor­dan det skal gå ham gen­nem li­vet. For jeg er her jo ik­ke al­tid. Men det er hun. Så nu har jeg få­et fuld­stæn­dig ro i sin­det, « ly­der det med en stem­me så blød som mous­se fra kok­ken.

Ef­ter en svær tid, hvor Cap­ser Ol­sens psy­ki­ske syg­dom do­mi­ne­re­de hans liv, glæ­der han sig nu til snart at bli­ve far. Og Den skal­de­de kok glæ­der sig ’ helt vildt’ til at bli­ve far­far. Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.