SKIZOF­RE­NI

BT - - SØNDAG -

Skizof­re­ni på­vir­ker ens tan­ker, san­ser og fø­lel­ser. Det er en al­vor­lig psy­kisk syg­dom, som ty pisk bry­der ud, mens man er ung. Men skizof­re­ni kan be­hand­les, og hver fem­te kom­mer sig. Når man har skizof­re­ni, har man svært ved at skel­ne mel­lem vir­ke­ligt og uvir­ke­ligt. Man kan fø­le sig for­fulgt og ob­ser­ve­ret el­ler tro, man er udvalgt til en sær­lig mis­sion. Men man kan og­så træk­ke sig so­ci­alt, bli­ve trist og tom el­ler ha­ve pro­ble­mer med at hu­ske og kon­cen­tre­re sig. Ca. 25.000 dan­ske­re le­ver i dag med skizof­re­ni. Symp­to­mer på skizof­re­ni: Hal­luci­na­tio­ner, at man kan hø­re stem­mer, som in­gen an­dre hø­rer. Vrang­fo­re­stil­lin­ger – som f. eks. at fø­le sig for­fulgt el­ler sær­ligt udvalgt. Man fø­ler ik­ke læn­ge­re glæ­de, men tom­hed og trist­hed. El­ler man træk­ker sig fra fa­mi­lie el­ler ven­ner. Man kan væ­re for­sty rret af tan­ker, der he­le ti­den myl­drer rundt i ho­ve­d­et. Der fi ndes fl ere for­skel­li­ge ty per skizof­re­ni, hvor pa­ra­noid skizof­re­ni er den mest ud­bred­te og er do­mi­ne­ret af vrang­fo­re­stil­lin­ger og hal­luci­na­tio­ner.

Kil­de: Psy­ki­a­tri­fon­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.