AN­NET­TE HEICK Tag det lugnt!

BT - - SØNDAG -

Ions­dags var jeg på P4 til en snak om, hvor­dan vi dan­ske­re op­fø­rer os, når vi rej­ser på fe­rie. Her op­for­dre­de man lyt­ter­ne til at skri­ve ind og for­tæl­le, hvad der er mest ir­ri­te­ren­de ved dan­ske turi­ster. Jeg kun­ne godt nik­ke gen­ken­den­de til de fl este ek­semp­ler. Og hvis du er i tvivl, så kan jeg da li­ge næv­ne: DEM, DER STÅR i kø ved Securi­ty, og som ik­ke har fat­tet, at man skal ta­ge bæl­tet af, og at man ik­ke må ha­ve vand­fl aske med. El­ler dem, der stil­ler sig op i ver­dens læng­ste kø for at kom­me om bord på fl yet og stres­ser over, at vi er nog­le an­dre, der ba­re sæt­ter os og ven­ter på, at man kan kom­me ind. Dem, der rej­ser sig op i fl yet, før ’ fa­sten se­at­belt’ skil­tet er sluk­ket og mo­ser frem for at kom­me først ud – for­modent­lig de sam­me som dem, der stil­ler sig op med he­le fa­mi­li­en si­de om si­de ved ba­ga­gebån­det og der­med hin­drer en mas­se an­dre i at kun­ne nå de­res kuff er­ter. OG VI ER end­da kun li­ge an­kom­met til desti­na­tio­nen. Så duk­ker den næ­ste ty­pe op: Dem, der sæt­ter væk­k­eu­ret til klok­ken halv fem om mor­ge­nen for at gå ned til po­o­len og læg­ge en bog el­ler et hånd­klæ­de på en ræk­ke lig­ge­sto­le, for der­eft er at gå tilbage i seng og sove vi­de­re, stå op klok­ken ti og kom­me ned til po­o­len ved halv­tolv- ti­den, når mor­gen­ma­den er ind­ta­get for at inkas­se­re de re­ser­ve­re­de lig­ge­sto­le. Men og­så dem, der op­pe ved buff eten fyl­der tal­ler­ke­nen på en må­de, som var det de­res sid­ste må­l­tid på den­ne jord. OG SÅ HAR vi end ik­ke talt om de­res med­brag­te børn end­nu. Dem, som sad og spar­ke­de til ryg­gen på det sæ­de, hvor du sad, un­der he­le tu­ren, uden at for­æl­dre­ne sag­de no­get til det. Dem, som fi k lov at le­ge tag­fat i fl yets mel­lem­gang. De sam­me som dem, der nu skri­ger og ter­r­o­ri­se­rer he­le po­o­l­om­rå­det, for ik­ke at næv­ne de stak­ler, der bli­ver pla­ce­ret i no­get kids club hver dag, for­di for­æl­dre­ne ik­ke en- gang i ferien mag­ter at væ­re sam­men med de­res eget afk om. ORK JO. JEG ken­der godt al­le ty­per­ne, og det kan så­mænd sag­tens væ­re, jeg selv på et tids­punkt er fal­det ind i en af ka­te­go­ri­er­ne. F. eks. har jeg ga­l­op­pe­ren­de fl yskræk og vil som re­gel ger­ne hur­tigst mu­ligt ud af ma­ski­nen. Jeg tror så i øv­rigt ik­ke, de nævn­te ty­per er spe­ci­elt dan­ske, for jeg op­le­ver dem man­ge ste­der, hvor der ik­ke er over­vægt af dan­ske turi­ster. Men hvad stil­ler vi op med al­le dis­se men­ne­sker, som vi dy­best set har lyst til at daske oveni knol­den med hånd­ba­ga­gen?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.