’’

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

JEG HAR ET bud: In­gen­ting! Jo, man kan godt på en ven­lig, men be­stemt må­de be­de børn om at væ­re stille el­ler hol­de op med at spar­ke. Rig­tig man­ge børn lyt­ter ( mod­sat for­æl­dre­ne), når frem­me­de men­ne­sker for­tæl­ler, at de­res op­før­sel er ge­ne­ren­de. Og med hen­syn til ’ spær­rin­gen’ på lig­ge­sto­le­ne vil jeg an­be­fa­le, at man eft er nog­le mi­nut­ters ven­ten ta­ger bø­ger og hånd­klæ­der og læg­ger dem pænt sam­men, afl eve­rer dem i ba­ren og si­ger, at no­gen har glemt dem. Det har jeg selv prak­ti­se­ret i man­ge år, og jeg har end­nu til go­de, at no­gen be­kla­ger sig. De ved godt, de tog en chan­ce, og den gik ik­ke. MEN ALT­SÅ – jeg vil fak­tisk op­for­dre til, at man in­gen­ting fo­re­ta­ger sig. Dy­best set er det jo synd for dis­se men­ne­sker, at de stres­ser så vold­somt på ferien el­ler har så lidt tjek på, hvor­dan man be­går sig hø­fl igt blandt an­dre men­ne­sker. Så hvor­for ik­ke træ­de et par skridt tilbage, væb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed og ba­re smi­le ven­ligt? Sven­sker­ne si­ger: ’ Ta det lugnt!’ Jeg er enig: Tag det ro­ligt. Vi har jo fe­rie! ven­ska­be­ligt med dem uden held, og det gør helt ondt i mit hjer­te. Har selv­føl­ge­lig prø­vet at snak­ke med min kæ­re­ste om det, men hans ene­ste råd er, at jeg ba­re skal bli­ve ved med at prø­ve at ta­le med dem. Men jeg fø­ler ba­re, at det ik­ke fø­rer no­gen ste­der, og rent fak­tisk vil­le jeg øn­ske at svi­ger­fars kæ­re­ste ba­re for­svandt. Hå­ber vir­ke­lig, du kan hjæl­pe mig med et godt råd, Kær­lig hil­sen, Mia

Læs An­net­tes svar på bt. dk/ brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.