Svi­ger­fars kæ­re­ste går mig på ner­ver­ne

BT - - SØNDAG -

Kæ­re An­net­te den ude i bryg­ger­set el­ler ha­ven he­le ti­den, hver gang hun er Jeg skri­ver til dig, for­di jeg har et kæm­pe pro­blem med min her. svi­ger­far og hans nye kæ­re­ste. D a jeg selv kom­mer fra en me­get split­tet og ka­o­tisk fa­mi­lie,

Sa­gen er den, at jeg me­re el­ler min­dre har brudt kon­tak­ten er det vig­tigt for mig, at man i et hjem kan ta­le sam­men om med mi­ne for­æl­dre, da de ik­ke kun­ne be­hand­le mig or­den­talt og in­gen­ting og sid­de om­kring et mid­dags­bord, men den ligt, da jeg bo­e­de hjem­me. For kort tid si­den mød­te jeg så mit slags hjem­lig hyg­ge ek­si­ste­rer ik­ke. Hver gang jeg prø­ver at livs store kær­lig­hed og fl yt­te­de straks ind hos ham og hans bi­dra­ge til en sam­ta­le med hen­de og min svi­ger­far, fe­jer hun far. mig ba­re af og snak­ker vi­de­re, som om jeg ik­ke ek­si­ste­re­de.

Nu er der så sket det, at min svi­ger­far har få­et en kæ­re­ste, Hun gør næ­sten det sam­me med min kæ­re­ste, dog er hun lidt som han vil ha­ve bo­en­de hos sig, og hen­des dat­ter skal og­så me­re snak­kesa­lig over­for ham. Sam­ti­dig går hun og kal­der sig fl yt­te med. Men der er det pro­blem, at hans nye kæ­re­ste sim­selv ’ den on­de sted­mor’ og kom­mer med spy­di­ge kom­men­ta­pelt­hen er for­fær­de­lig og prø­ver at kon­trol­le­re min svi­ger­far i rer til min svi­ger­far og min kæ­re­ste. al­le hen­se­en­der. Hun tvang f. eks. min svi­ger­far til at sæl­ge sit Jeg øn­sker af he­le mit hjer­te, at jeg kun­ne ha­ve et godt forakva­ri­um og an­dre af hans møb­ler, for­di hun syn­tes, at de var hold til min nye fa­mi­lie, men jeg må gå skuff et fra mid­dags­grim­me. Hun bry­der sig hel­ler ik­ke om vo­res hund og luk­ker bor­det hver ene­ste aft en, for­di jeg igen har for­søgt at ta­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.