Her er so­len bil­ligst Guide:

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

UN­DER­SØ­GEL­SE

Pri­sin­deks, ho­tel- pri­sin­deks og nu og­så et sol- pri­sin­deks.

Forex Bank har reg­net på pri­sen for so­len i som­mer­fe­ri­e­må­ne­den juli ved at sam­men­sæt­te an­tal­let af solskin­sti­mer med turist­le­ve- om­kost­nin­ger det på­gæl­den­de sted – må­l­tid på en mel­lem­klas­se­re­stau­rant, en halv li­ter øl, taxa­tur på fem km og gen­nem­snits­pri­sen på en ho­te­lover­nat­ning.

Phuket dy­re­re end København

Ik­ke uven­tet lig­ger Dan­mark og København langt ne­de på li­sten. Et højt pris­ni­veau og 56 ti­mers sol om ugen i juli kan ik­ke kon­kur­re­re med mid­del­havslan­de med over 80 ti­mers sol hver uge. En ti­mes sol i København ko­ster så­le­des 174 kr. Men det kan bli­ve end­nu dy­re­re. Der er fl ere over­søi­ske desti­na­tio­ner, som el­lers har la­ve­re le­veom- kost­nin­ger, hvor juli- regn­tid med få sol­ti­mer, gør pri­sen pr. sol­ti­me dy­re­re end i København.

Så­dan er det på Phuket i Thailand, hvor der kun er 42 ti­mer pr. uge, i Rio de Ja­ni­ero i Bra­si­li­en og Can­cun i Me­xi­co.

Dyr sol i New York

Og al­ler­dy­rest er San Fran­ci­sco og New York, hvor et højt pris­ni­veau brin­ger pri­sen på en ti­mes sol i juli op på hen­holdsivs 238 og 299 kr. To an­dre ame­ri­kan­ske desti­an­tio­ner er DE 20 BIL­LIG­STE SOL- TI­MER Rho­dos, Græken­land : Var­na, Bul­ga­ri­en : Lar­na­ca, Cy­pern : An­ta­lya, Tyr­ki­et: Las Pal­mas Spa­ni­en : Kre­ta, Græken­land: Bod­rum, Tyr­ki­et: Sharm el- Sheik, Egyp­ten: Malaga, Spa­ni­en : Tu­nis, Tu­nesi­en: Slie­ma, Mal­ta: Cag­li­a­ri, Ita­li­en: Split, Kro­a­tien: Pa­ler­mo, Ita­li­en: Lis­sa­bon, Portu­gal: Pal­ma de Mall­orca: Ni­ce, Frankrig : So­pot, Po­len : Los An­ge­les, USA : Bar­ce­lo­na, Spa­ni­en:

Kil­de: dog bil­li­ge­re end København. I Mi­a­mi og Los An­ge­les ko­ster en ti­mes sol 155 og 150 kr.

Den bil­lig­ste sol får man på græ­ske Rho­dos, hvor so­len skin­ner 98 ti­mer i juli. Her ko­ster en solskin­sti­me ba­re 52 kr.

Var­na ved Sor­te­ha­vet har i den sam­men­hæng ba­re 63 solskin­sti­mer, men med et la­ve­re pris­ni­veau er den bul­gar­ske fe­ri­e­desti­na­tion num­mer to på li­sten, mens Lar­na­ca på Cy­pern, hvor so­len skin­ner 84 ti­mer om ugen i juli, er num­mer tre.

Mest sol for pen­ge­ne får man på græ­ske Rho­sos, hvor so­len i gen­nem­snit skin­ner 98 ti­mer om ugen i juli. Modelfoto: Iris

Forex Bank

52 kr. 55 kr. 65 kr. 65 kr. 66 kr. 67 kr. 75 kr.

76 kr.

80 kr. 84 kr. 90 kr. 90 kr. 98 kr. 101 kr. 109 kr. 128 kr. 137 kr. 143 kr. 150 kr.

152 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.