Dron­nin­gen af mord- myste­ri­et Eng­land:

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

KUL­TUR- REJ­SE

Hun er kri­mi­dron­nin­gen over dem al­le og ver­dens mest sæl­gen­de ro­man­for­fat­ter, iføl­ge Gu­in­ness Re­kord­bog. Og selv om det snart er 40 år si­den, at bri­ti­ske La­dy Mal­lowan – bed­re kendt som Agatha Chri­stie – dø­de, le­ver hen­des ro­man­fi­gu­rer i bed­ste vel­gå­en­de.

Når Hercu­le Poirot rul­ler spid­ser­ne på sit sor­te over­skæg mel­lem fin­gre­ne og der­ef­ter trip­per må­l­be­vist af­sted, el­ler når Miss Marp­le kik­ker op over strik­ke­tø­jet i de TV­se­ri­er, der sta­dig bli­ver vist, og som gen­nem åre­ne er ge­nind­spil­let i nye ver­sio­ner, er vi i tryg­ge hæn­der: Myste­ri­et skal nok bli­ve løst.

Agatha Chri­stie hav­de en tæt til­knyt­ning til det syd­ve­st­li­ge grev­skab De­von, der lig­ger ud til Den En­gel­ske Ka­nal. Hun var født i kyst­by­en Torquay på » den en­gel­ske ri­vi­e­ra « og hav­de sin som- mer­bo­lig, Gre­enway Hou­se, smukt be­lig­gen­de ud til Ri­ver Dart nær Galmp­ton syd for Torquay.

Ef­ter hen­des død over­lod dat­te­ren som­mer­bo­li­gen til ef­ter­ti­den. Gre­enway Hou­se er nu så­kaldt Na­tio­nal Trust og dan­ner ram­men om nog­le af ak­ti­vi­te­ter­ne un­der den ti da­ge lange » 2015 In­ter­na­tio­nal Agatha Chri­stie Festi­val, « der mar­ke­rer 125- året for for­fat­te­rens fød­sel 12. sep­tem­ber 1880.

For­svandt spor­løs

Festi­va­len, der be­gyn­der 11. sep­tem­ber, er en blan­ding af fo­re­stil­lin­ger, film og fored­rag om bå­de Agatha Chri­sties for­fat­ter­skab og til ti­der om­tum­le­de liv.

Som i 1926, da hun for­svandt og blev ef­ter­søgt un­der stor me­di­e­be­vå­gen­hed. Hen­des mand vil­le skil­les, for­di han hav­de fo­rel­sket sig i en an­den. Sa­gen blev ek­stra mystisk, da Agatha Chri­stie ti da­ge ef­ter blev fun­det på et ho­tel, hvor hun hav­de ind­skre­vet sig un­der sam­me ef­ter­navn som man­dens el- ske­rin­de. Selv hæv­de­de hun, at hun in­tet kun­ne hu­ske.

Agatha Chri­stie blev se­ne­re gift igen og le­ve­de lyk­ke­ligt i det æg­te­skab, til hun dø­de 86 år gam­mel.

25.000 te­a­te­ro­p­fø­rel­ser

Agatha Chri­stie har skre­vet 80 kri­mi­nal­ro­ma­ner, som er over­sat til li­ge så man­ge sprog som Wil­li­am Sha­kespea­res vær­ker. Hun skrev des­u­den un­der nav­net Mary West­ma­cott seks an­dre ro­ma­ner.

Hun har og­så skre­vet ver­dens mest spil­le­de te­a­ter­styk­ke, » The Mou­se­trap « , som na­tur­lig­vis er et kri­mi­myste­ri­um. Fo­re­stil­lin­gen hav­de pre­mi­e­re på West End i 1952 på Am­bas­sa­dors The­a­tre – og har spil­let li­ge si­den. I 1974 luk­ke­de man på Am­bas­sa­dors, men kun for at åb­ne med fo­re­stil­lin­gen i det stør­re na­bo­te­a­ter, St. Mar­tins.

Her fejre­de man i 2012 fo­re­stil­ling num­mer 25.000 – og har sta­dig » The Mou­se­trap « på pla­ka­ten. Læs me­re om festi­va­len på agat­ha­chri­stie­festi­val. com

Miss Marp­le ( øverst i skik­kel­se af Ge­ral­di­ne McEwan) og Hercu­le Poirot ( David Su­chet) er Agatha Chri­sties mest po­pu­læ­re fi­gu­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.