Mø­de med de lo­ka­le

BT - - REJSER -

1.

3. Fo­to:

2.

Fi­re frem­me­de på tur i en grøn del af San Fran­ci­sco – BT Rej­ser står yderst til ven­stre. Der er over 21 mil­li­o­ner med­lem­mer af Me­e­tup. com. Ak­ti­vi­te­ter­ne, man kan fo­re­ta­ge sig sam­men, er for­delt på over 200.000 grup­per over he­le ver­den. Det er gra­tis at væ­re med. Oce­an Beach vest for San Fran­ci­sco er by­ens stør­ste strand – og et per­fekt sted at gå tur med nye ven­ner. Den hol­land­ske møl­le i Gol­den Ga­te Park. An­ders Buch- Lassen og Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.