’ Jeg vil vin­de Wi

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki var i højt hu­mør ef­ter sin over­be­vi­sen­de sejr over Cam

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP­TUR idskov@ sporten. dk

Så er hun der igen. Klar til fjer­de run­de i Wim­b­ledon. Og nu skal det alt­så væ­re...

» Jeg vil vin­de Wim­b­ledon. Det var må­let, da jeg gik ind til tur­ne­rin­gen. Og det er det sta­dig, « sag­de den 24- åri­ge dan­ske ten­nis­spil­ler ef­ter hun i over­be­vi­sen­de stil på an­læg­gets mæg­ti­ge Ba­ne 1 og for øj­ne­ne af me­re end 10.000 til­sku­e­re hav­de be­sej­ret den 32. se­e­de­de ita­li­e­ner Ca­mila Gi­o­r­gi 6- 2, 6- 2.

Fi­re gan­ge tid­li­ge­re har hun væ­ret li­ge så langt i tur­ne­rin­gen. Men hver gang har hun tabt; til Sa­bi­ne Li­si­cki, Pe­tra Kvi­tova, Do­mi­ni­ka Ci­bul­ko­va og Bar­bo­ra Strycova.

» Jeg har selv lidt svært ved at for­stå, hvor­for Wim­b­ledon er den Grand Slam- tur­ne­ring, jeg ind­til vi­de­re i min kar­ri­e­re har haft mindst suc­ces i. Tid­li­ge­re har jeg jo vun­det Wim­b­ledons pi­ge­sing­le- ræk­ke ( i 2006, red.) og og­så snup­pet før­ste­præ­mi­en i East­bour­ne ( i 2009, red.). Fak­tisk el­sker jeg at spil­le på græs. Selv ser jeg det som lidt af en til­fæl­dig­hed, at mit cv ik­ke er fyldt med top­re­sul­ta­ter i Wim­b­ledon, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der på pres­se­mø­det ef­ter den 72 mi­nut­ter kor­te kamp ik­ke lag­de skjul på, at hun glæ­der sig til Wim­b­ledons an­den uge.

» På det­te tids­punkt af tur­ne­rin­gen er der fal­det ro over tin­ge­ne. Der er me­re plads på træ­nings­ba­ner­ne og i om­klæd­nings­rum­me­ne, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Hun skal i fjer­der­un­de­kam­pen du­el­le­re mod det 21- åri­ge span­ske stor­ta­lent Gar­bi­ne Mu­guruza, der fø­rer den ind­byr­des sta­ti­stik mod dan­ske­ren 2- 1.

» Jeg er vi­de­re i tur­ne­rin­gen. Det er jeg glad for. Søn­da­gen skal bru­ges til at for­be­re­de mig til kam­pen mod Mu­guruza. Men det er be­stemt en spil­ler, jeg har stor respekt for, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Plads til for­bed­rin­ger

Mens hun af sin far fik topka­rak­ter for præ­sta­tio­nen mod Ca­mila Gi­o­r­gi, nø­je­des hun med at gi­ve sig selv et 8- tal på en ska­la mel­lem 1 og 10.

» Alt i alt er jeg ud­mær­ket til­freds med mit spil. Bå­de min serv og re­tur­ne­rin­ger fun­ge­re­de godt. Men der er al­tid plads til for­bed­rin­ger, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Hun men­te dog, at Ca­mila Gi­o­r­gi ik­ke spil­le­de op til sit hø­je­ste ni­veau.

» Jeg er glad for, at hun la­ve­de så man­ge upro­vo­ke­re­de fejl. Det gjor­de det nem­me­re for mig, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Camilia Gi­o­r­gi var enig i ana­ly­sen.

» Før Wim­b­ledon vandt jeg op­varm­nings­tur­ne­rin­gen ( på græs, red.) i s* Her­to­gen­bosch. Men her i Lon­don har jeg spil­let langt un­der ni­veau. Der er kun én god ting ved kam­pen i dag; at jeg fik un­der­stre­get over­for mig selv, at der er mas­ser af ting jeg sta­dig skal for­bed­re i mit spil, hvis jeg skal kun­ne be­sej­re de al­ler­bed­ste da­mesing­le- spil­le­re, « sag­de Ca­mila Gi­o­r­gi.

Hen­des far­ve­ri­ge og tem­pe­ra­ments­ful­de far, Ser­gio Gi­o­r­gi, for­kla­re­de ne­der­la­get med, at hun si­den fi­na­le­sej­ren i Hol­land for to uger si­den har lidt et ufor­klar­ligt, men stort vægt­tab.

» Syg­dom har be­ty­det, at hun i øje­blik­ket ve­jer tre ki­lo min­dre end nor­malt. Der­for mang­le­de hun kraft i sit spil, « sag­de han.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ame­ri­kan­ske agent, Jo­hn To­bi­as, var én af man­ge, der ro­ste dan­ske­rens spil mod den hårdt­slå­en­de ita­li­e­ner.

» Det spil hun præ­ste­re­de, er no­get af det bed­ste jeg har set hen­de spil­le i lang tid. Jeg ser frem til hen­des vi­de­re Wim­b­ledon- del­ta­gel­se. Det teg­ner lyst. Jeg er overrasket over, at hun nu skal mø­de Gar­bi­ne Mu­guruza. Jeg hav­de tro­et, at spa­ni­e­ren vil­le bli­ve be­sej­ret af An­ge­lique Ker­ber. Men at det bli­ver Mu­guruza kan må­ske væ­re en for­del for Ca­ro­li­ne. Græs er jo ik­ke Mu­giruzas fa­vo­rit- un­der­lag, « sag­de han.

Mandag ved vi, om han har ret...

SØN­DAG 5. JULI 2015

Tho­mas Idskov

En glad Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki hil­ser på si­ne fans ef­ter kam­pen.

Fo­to: AFP/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.