N FRA W TIL N for Beck­er for Lendl

Im­b­ler gi­ver tenBo­ris

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SØN­DAG 5. JULI 2015

BJEG GLEM­MER DET

LDER FIN­DES DÅR­LI­GE

vin­de­re og go­de ta­be­re. Men så san­de­lig og­så det om­vend­te. Tjek­ken Ivan Lendl op­nå­e­de si­ne bed­ste resultater på grus. Til gen­gæld hav­de han stort be­svær med at tøj­le det langt hur­ti­ge­re græs- un­der­lag, og der­for vandt han al­drig Wim­b­ledon. For spil­le­re, of­fi ci­als, til­sku­e­re og jour­na­li­ster er det me­re reg­len end und­ta­gel­sen, at man i de 14 da­ge, hvor tur­ne­rin­gen af­vik­les, le­jer sig ind hos pri­va­te i na­bo­la­get til den ver­dens­be­røm­te ten­nisan­læg. Et år var Ivan Lendl min na­bo. Vi hil­ste pænt på hin­an­den, når vi trå­d­te ud af vo­res respek­ti­ve bo­li­ger. Men da han en aft en eft er et ne­der­lag kom hjem hav­de pi­ben få­et en an­den lyd. Så smæk­ke­de han dø­ren hårdt i uden hver­ken at kig­ge til høj­re el­ler ven­stre. Si­den har vi ik­ke set hin­an­den...

al­drig. Fra top­pen af min fæt­ters ræk­ke­hus på Church Ro­ad i Wim­b­ledon sad jeg en her­lig som­mer­aft en i midt­fi rser­ne og spej­de­de ned på ba­ne 13, hvor den ame­ri­kan­ske stjerne Hank Pfi ster blev lam­me­tæ­vet af en rød­hå­ret ty sk te­e­na­ger. Den­gang var der ik­ke man­ge, der vid­ste, hvem Bo­ris Beck­er var. Men i lø­bet af de næ­ste par uger blev han ver­dens­be­rømt, for­di han sen­sa­tio­nelt røg til tops med fi na­le­sejr over den hårdt­ser­ven­de syd­afri­ka­ner Kevin Cur­ren. Pu­bli­kum gan­ske en­kelt el­ske­de Beck­er. Ik­ke blot for­di han i mod­sæt­ning til al­le de an­dre stjer­ner aft en eft er aft en fl in­tre­de ube­kym­ret rundt på Wim­b­ledon- an­læg­get uden det sæd­van­li­ge mas­se­op­bud af sol­bril­le­be­klæd­te bo­dygu­ards, men og­så for­di han gav sig 100 pro­cent un­der kam­pe­ne, hvor blo­det in­di­mel­lem fl ød, når han i al sin iver var kom­met til at slå sig selv med ket­che­ren på skin­ne­be­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.