ULYK­KES­FUGL

Jakob Fuglsang fik en skidt be­gyn­del­se på Tour de Fran­ce, da han for an­det år i træk tab­te tid ef­ter et styrt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NYT STYRT Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Ban­da­ger på ven­stre knæ, sår på ar­men og rif­ter på kin­den. Da først Jakob Fuglsang kom ud fra Asta­nas ly­se­blå hold­bus ef­ter at ha­ve væ­ret i mål i 45 mi­nut­ter, var han godt og grun­digt med­ta­get ef­ter sit styrt på en­kel­star­ten på 13,8 ki­lo­me­ter.

Det var ik­ke li­ge den start på Tour de Fran­ce, som Jakob Fuglsang hav­de drømt om. Dan­ske­ren del­ta­ger i sin fem­te Tour og styr­te­de blandt an­det og­så i sid­ste års ud­ga­ve af det fran­ske løb. Nu er den så gal igen.

Fuglsangs so­louheld ske­te, for­di dan­ske­ren kør­te en anel­se for hur­tigt un­der en vi­a­dukt på ru­ten, og der­for ram­te Asta­na- ryt­te­ren ind i kants­te­nen li­ge bag­ef­ter, Det ko­ste­de læn­ge­re tids læ­ge­hjælp, men ska­der­ne er nu ik­ke vi­de­re al­vor­li­ge.

» Li­ge da jeg styr­te­de, tænk­te jeg: ’ Shit!’ Selv­føl­ge­lig er det ir­ri­te­ren­de. Læ­gen me­ner, at mit hul på knæ­et kom­mer til at væ­re der he­le vej­en til Pa­ris, og at han bli­ver nødt til at ta­ge sig godt af det un­der­vejs. Re­sten er kun over­fla­di­ske skram­mer, så jeg skal nok væ­re klar i mor­gen ( i dag, red.) « sag­de Fuglsang ef­ter eta­pen.

En nød­ven­dig sats­ning

Før­ste eta­pe af et løb som Tour de Fran­ce er al­tid spe­ci­el for ryt­ter­ne. Selv om 30- åri­ge Fuglsang ef­ter­hån­den er en er­fa­ren her­re i cy­kel­ver­de- nen, kan der for ryt­te­re af hans ka­li­ber og­så væ­re nervø­se træk­nin­ger i krop­pen før åb­nings­da­gen. Fuglsang af­vi­ste dog, at han var for over­tændt el­ler nervøs.

» En gang imel­lem er du nødt til at sat­se lidt. Men jeg tror må­ske, jeg satsede lidt for me­get ved styr­tet, og så røg jeg uhel­dig­vis i as­fal­ten. Hel­dig­vis vir­ker mit knæ sta­dig­væk, så det bør ik­ke ska­be fle­re pro­ble­mer, « sag­de Fuglsang, der kom i mål i ti­den 16 mi­nut­ter og 22 se­kun­der – et mi­nut og 26 se­kun­der lang- som­me­re end vin­de­ren Ro­han Den­nis.

Jakob Fuglsang var på­nær styr­tet godt til­freds med den må­de, han åb­ne­de Tour de Fran­ce på, og det sam­me kan si­ges om den for­sva­ren­de me­ster og Fuglsangs kap­ta­jn, Vin­cen­zo Ni­ba­li, der slut­te­de bedst af fa­vo­rit­ter­ne i klas­se­men­tet, Nairo Qu­in­ta­na, Chris Froo­me og Al­ber­to Con­ta­dor.

» Ni­ba­li er rig­tig godt kø­ren­de og vir­ker klar. Det gi­ver må­ske et lil­le psy­kisk over­tag til os, « lød det fra Fuglsang.

Jakob Fuglsang hav­de syn­li­ge skram­mer på ven­stre knæ og skul­der ef­ter styr­tet på før­ste eta­pe af Tour de Fran­ce. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.