Fuglsangs frem­tid fort­sat uaf­kla­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CRASH, BOOM, NO BANG Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Der var ’ crash’, der var ’ Boom’, men der er in­gen ’ bang’ i for­hold til Jakob Fuglsangs frem­tid.

Jakob Fuglsang er ble­vet sat i for­bin­del­se med bå­de Team Sky og Etixx- Qui­ck­Step, og i går blev Asta­na- boss Ale­xan­der Vi­nokou­rov ci­te­ret for at si­ge, at han reg­ner med, at dan­ske­ren skri­ver un­der på en for­læn­gel­se en af de nær­me­ste da­ge.

Da BT i går fan­ge­de Fuglsang, var der dog in­gen eks­plo­si­ve nyhe­der at skri­ve hjem om i for­hold til hans frem­tid.

» Min ma­na­ger har snak­ket med de hold, der skul­le snak­kes med, og mang­ler så vidt jeg ved kun et en­kelt hold. For­ment­lig kom­mer der en be­slut­ning i lø­bet af de næ­ste da­ge el­ler i hvert fald ved ud­gan­gen af Tou­ren, « sag­de Fuglsang.

Boom- sag spil­ler in­gen rolle

En ting er dog sik­kert. Det får ik­ke be­tyd­ning for dan­ske- rens be­slut­ning, at Asta­na nu igen er hav­net i me­di­er­nes sø­ge­lys, ef­ter at Fuglsangs hold­kam­me­rat Lars Boom blev ta­get med et for lavt ni­veau af cor­ti­sol i krop­pen fre­dag af­ten. Det er ik­ke det sam­me som en po­si­tiv do­ping­prø­ve, men det kan in­di­ke­re, at no­get ik­ke helt er, som det skal væ­re.

Sid­ste år var Asta­na ramt af fem do­pings­a­ger, og det fik Fuglsang til at ud­ta­le, at det ik­ke var godt for ham. Han nedt­o­ne­de dog den spe­ge­de sag med Lars Boom ef­ter gårs­da­gens en­kelt­start:

» Det på­vir­ker ik­ke mi­ne over­vej­el­ser, og jeg ved ik­ke rig­tig, hvor me­get ne­ga­tiv om­ta­le der egent­lig har væ­ret, « lød det af­væb­nen­de svar fra Jakob Fuglsang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.