Kom­men­tar Gik al­le kon­ger frem på rad

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MAN KAN GODT bli­ve lidt højstemt, når Tour de Fran­ce sky­des i gang. En­de­lig afl øses for­skræp og gis­nin­ger af me­re kon­kret og hånd­fast vi­den. Al op­takt­s­hyste­ri­et kan for­tæt­te sig i action, og det store rul­len­de cir­kus be­væ­ger sig nok en gang ud på en lang og forun­der­lig rej­se.

Selv når man har prø­vet det man­ge gan­ge, er det al­drig uden et sug i ma­ven over bå­de at kun­ne se lø­bets stor­hed og sam­ti­dig snub­le vil­kår­ligt over et gen­syn med de men­ne­sker, der ar­bej­der på at få hju­le­ne til at rul­le. Uan­set om det er Team Skys dan­ske di­rek­tør, der kom­mer rul­len­de med Chris Froo­mes høj­tek­no­lo­gi­ske en­kelt­start­s­cy­kel el­ler hen­de det bryske fru­en­tim­mer, der tjek­ker ak­kre­di­te­rin­gen hver dag ved ind­gan­gen til pres­se­cen­tret.

Selv en hård­hu­det ky­ni­ker kan bli­ve ramt af sim­pel sen­ti­men­ta­li­tet og min­der om svund­ne min­der fra hjer­ne­vin­din­ger­nes pe­ri­fe­ri. At en om­van­dren­de le­gen­de som Jør­gen Leth så tris­ser for­bi ved mor­gen­bor­det på ho­tel­let gør hel­ler ik­ke no­get.

Det ly­der må­ske lov­lig fa­mi­liært, men fak­tum er, at vi eft er start­skud­det i Utrecht er 4.500 mand i no­get nær kon­stant be­væ­gel­se. Det er en gi­gan­tisk my­re­tue el­ler en stør­re hær, hvis man ser på fæ­no­me­net Tour de Fran­ce med de bril­ler. NOG­LE ÅR­GAN­GE ER stør­re end an­dre. I hvert fald på pa­pi­ret. 2015 ser ud til at bli­ve hi­sto­risk. Der er sagt og skre­vet me­get al­le­re­de om lø­bets fi re alt­over­skyg­gen­de fa­vo­rit­ter i skik­kel­se af Al­ber­to Con­ta­dor, Chris Froo­me, Nairo Qu­in­ta­na og den for­sva­ren­de vin­der Vin­cen­zo Ni­ba­li.

Det er ik­ke ba­re en klas­sisk du­el, vi står over­for, men en kon­fron­ta­tion mel­lem en kvar­tet, der hver især har do­mi­ne­ret de se­ne­ste 10 års store eta­pe­løb. Den slags må og skal gi­ve lø­bet en helt sær­lig dy­na­mik, og der er lagt i ov­nen til et vildt un­der­hol­den­de og dra­ma­tisk Tour de Fran­ce.

Eft er sid­ste års an­ti- kli­maks, der be­tød exit først til Chris Froo­me og si­den til Al­ber­to Con­ta­dor, har Tour de Fran­ce brug for at fol­de den store fa­ne ud igen. Det sam- me har cy­kel­spor­ten me­re ge­ne­relt. Eft er­slæ­bet fra den mas­sivt do­pin­g­in­fi ce­re­de epo­ke i 1990er­ne og 00er­ne er ik­ke så­dan at ryste af. Det cy­kel­be­gej­stre­de Dan­mark har væ­ret igen­nem man­ge op- og ned­t­u­re med fald­ne hel­te fra Bjar­ne Ri­is til Mi­cha­el Ras­mus­sen, der var to da­ge fra at kun­ne kro­nes som vin­der af Tour de Fran­ce in­den et af de me­re spek­taku­læ­re syn­de­fald tog sin be­gyn­del­se.

Det tab af bå­de pre­sti­ge og tro­vær­dig­hed kan ik­ke klin­kes over få år. Men bå­de i Dan­mark og det store ud­land har cy­kel­spor­ten al­li­ge­vel over­le­vet på fa­sci­na­tions­kraft og viljen til en­ten at til­gi­ve el­ler ven­de det blin­de øje til de til­ba­ge­ven­den­de skan­da­ler. DE NÆ­STE TRE uger et det op til de fi re Tour- kon­ger at le­ve­re va­ren. Jeg tror på et løb af de sjæld­ne, hvor vi får et stort spek­trum af kom­pe­ten­cer at se bå­de tek­nisk og tak­tisk. Hvad en­ten det er Nairo Qu­in­ta­nas fl yv­ske ac­ce­le­ra­tio­ner i bjer­ge­ne, Chris Froo­mes kal­ku­le­re­de kraft - ud­fol­del­se, Al­ber­to Con­ta­dors kri­ge­ri­ske kamp­vil­je el­ler Vin­cen­zo Ni­ba­lis in­tu­i­tivt in­spi­re­re­de kø­re­stil. Og så er det sam­le­de ryt­ter­gal­le­ri overdå­digt. In­tet min­dre.

Det kan fak­tisk kun bli­ve stort. Der er in­gen grund til ik­ke at glæ­de sig.

’ C’est le Tour’, som de si­ger i Frankrig.

Al­ber­to Con­ta­dor ( øverst tv.), Vin­cen­zo Ni­ba­li ( ne­derst tv.), Chris Froo­me ( th.) og Nairo Qu­in­ta­na ( ne­derst th.) ud­gør en fryg­tind­g­y­den­de fi­re­ban­de. Fo­to: AFP og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.