Au­stralsk re­kordm

Ro­han Den­nis over­ra­ske­de ved at kø­re hi­sto­risk hur­tigt på den 13,8 ki­lo­me­ter lange en­kelt­start på før­ste­da­gen i årets Tour de Fran­ce, hvor dan­ske Jakob Fuglsang fik en blo­dig med­fart

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HI­STO­RISK HUR­TIG Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Han kør­te som blev han bå­ret af vin­den. Og i en vis for­stand var det og­så til­fæl­det, da Ro­han Den­nis sik­re­de sig kar­ri­e­rens stør­ste sejr ved at vin­de årets ene­ste en­kelt­start i Tour de Fran­ce med en re­kord­fart på 55,45 km/ t for de 13,8 ki­lo­me­ter på en rap rund­stræk­ning i Utre­chts ga­der.

Den 25- åri­ge au­stra­li­er slog der­med for­hånds­fa­vo­rit­ter og spids­kom­pe­ten­cer som den hol­land­ske hjem­me­ba­ne­ryt­ter Tom Du­moulin ( Gi­ant- Alpe­cin), en­kelt­start­s­ver­dens­me­ster To­ny Martin ( Qui­ck­Step) samt den schweizi­ske watt- ge­ne­ra­tor Fa­bi­an Can­cel­la­ra ( Trek Fa­ctory Team), der al­le måt­te bø­je sig for BMC Ra­cings un­ge ko­met.

At Ro­han Den­nis kø­rer hur­tigt var de fle­ste be­vid­ste om, in­den det gik løs. De se­ne­ste par sæ­so­ner har årets før­ste mand i Tour- gult mar­ke­ret sig som spe­ci­a­list i kamp mod klok­ken, og Den­nis for­må­e­de og­så at slå den en gang så forjæt­te­de ti­me­re­kord på ba­ne i den for­gang­ne vin­ter, in­den Sir Brad­ley Wig­gins for en må­ned si­den tog ’ ti­men’ i fo­re­lø­bigt ejer­skab og jer­n­greb.

BMC gam­b­le­de

Med en start­tid et par ti­mer før de tun­ge­ste fa­vo­rit­ter ban­ke­de pul­sen op mod mak­si­mum sidst på ef­ter­mid­da­gen, gam­b­le­de Ro­han Den­nis og le­del­sen på BMC i den lum­mer­var­me hol­land­ske he­debøl­ge.

Det skul­le vi­se sig at væ­re en god idé. Mens den ba­gen­de juli­sol fik den gi­gan­ti­ske fol­ke­mæng­de til at vån­de sig, tog vin­den til og blæ­ste eta­pe­sej­ren tæt­te­re på den ta­lent­ful­de au­stra­li­er. Selv ik­ke Fa­bi­an Can­cel­la­ras kraft­mæt­te­de ka­den­ce for­må­e­de for al­vor at ham­le op med na­tu­rens lu­ner på en dag, da og­så den tre­fol­di­ge ver­dens­me­ster i di­sci­pli­nen To­ny Martin måt­te bø­je sig for en af frem­ti­dens mænd i cy­kel­sport.

» Vi be­slut­te­de os for at ta­ge en af de tid­li­ge start­ti­der til mig. På den må­de var det op til mig at sæt­te over­lig­ge­ren og så el­lers la­de de an­dre om at jag­te min tid, « for­tal­te Ro­han Den­nis på pres­se­mø­det ef­ter eta­pen.

Som num­mer 38 i ræk­ken af i alt 198 star­ten­de fik Den­nis æren af at ind­ta­ge det hot se­at, den før­en­de ryt­ter kan sid­de og føl­ge kon­kur­ren­ter­ne fra.

Det blev en lang dag, hvor man­den med det dren­ge­de smil igen og igen kun­ne ån­de let­tet op ved sy­net af et etab­le­ret navn, der ik­ke hav­de vist sig i væ­re i stand til at slå ham.

» Det var sur­re­a­li­stisk at se de store nav­ne kom­me ind i en dår­li­ge­re tid end mig. Jeg må in­drøm­me, at det var svært at hol­de tå­rer­ne tilbage. Vi var her for en må­ned si­den og kig­ge på en­kelt­start­s­ru­ten, og selv om det er lidt af et chok, er det en drøm at væ­re i gult, « kom det fra Ro­han Den­nis, der og­så tog den grøn­ne po­int­trø­je og den hvi­de ung­dom­strø­je.

Fuglsangs deja- vu

Jakob Fuglsang fik en ma­re­ridts­ag­tig ind­led­ning på år­gang 2015 af ver­dens stør­ste cy­kel­løb. Den 30- åri­ge dan­sker styr­te­de ef­ter mø­det med en kants­ten, og mø­det med as­fal­ten var et urovæk­ken­de deja- vu fra i fjor, da Fuglsang Tour og­så blev skæm­met af uheld.

At han igen var uhel­dig, var og­så et klart ud­tryk for den ær­ger­ri­ge sats­ning, sil­ke­bor­gen­se­ren al­le­re­de un­der fre­da­gens pres­se­mø­de hav­de be­bu­det vil­le bli­ve sat i sce­ne.

SØN­DAG 5. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.