’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ro­han Den­nis

Det var sur­re­a­li­stisk at se de store nav­ne kom­me ind i en dår­li­ge­re tid end mig. Jeg må in­drøm­me, at det var svært at hol­de tå­rer­ne tilbage. Vi var her for en må­ned si­den og kig­ge på en­kelt­start­s­ru­ten, og selv om det er lidt af et chok, er det en drøm at væ­re i gult

Blø­de­n­de fra det ven­stre knæ og med vold­som­me hud­af­skrab­nin­ger på den ene skul­der ham­re­de Fuglsang sam­men­bidt i mål med adre­na­li­nen su­sen­de på høj­tryk og i nær­mest fuld smer­te­dæmp­ning. For­in­den hav­de Fuglsang kørt li­ge op med de øv­ri­ge klas­se­mentska­no­ner, men styr­tet ko­ste­de dyrt og send­te dan­ske­ren ned i klas­se­men­tets tun­ge en­de. At Fuglsang for­in­den hav­de lig­get til en tid på ni­veau med nav­ne som hans Asta­na- kap­ta­jn og for­sva­ren­de vin­der, Vin­cen­zo Ni­ba­li, og Tin­kof­fSaxo- stjer­nen Al­ber­to Con­ta­dor, er et klart vid­nes­byrd dels om den form, den tid­li­ge­re dan­ske me­ster i en­kelt­start bræn­der ef­ter at vi­se frem, dels om at Fuglsang for­ment­lig kun­ne væ­re kørt i top 10 og ik­ke på den 126. plads, der blev fa­cit ef­ter tidsta­bet på et mi­nut og 26 se­kun­der.

Blandt fa­vo­rit­ter­ne i ’ De Fi­re Store’ var den Ni­ba­li mar­gi­nalt bed­re end bå­de en for­sig­ti­ge sat­sen­de Chris Froo­me og Tin­koff- Saxos Al­ber­to Con­ta­dor, som var hen­holds­vis syv og 15 se­kun­der dår­li­ge­re end den ita­li­en­ske ti­tel­for­sva­rer med den co­lom­bi­an­ske kla­tremus Nairo Qu­in­ta­na en sjat yder­li­ge­re tilbage.

Ro­han Den­nis ( stort fo­to) skrev sig ind i Tour- hi­sto­ri­en som den hur­tig­ste mand no­gen­sin­de. Jakob Fuglsang ( ne­derst th.) hav­de til gen­gæld en dag til glem­me­bo­gen, mens Al­ber­to Con­ta­dor ( ne­derst tv.) og de an­dre fa­vo­rit­ter kør­te nær­mest li­ge op.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.