SPRIN­TER­NES BT vur­de­rer fa­vo­rit­ter­ne til at vin­de po­int­kon­kur­ren­cen

Bri­an Hoims sprin­ter, Mark Ca­ven­dish, er blandt fa­vo­rit­ter­ne på da­gens eta

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SPURTKANONER Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk RE­GE­LÆN­DRIN­GER I PO­INT­KON­KUR­REN­CEN Fo­to: EPA Fo­to: EPA

Cy­kelcom­pu­te­ren blin­ker med 60 ki­lo­me­ter i ti­men. To­get af ryt­te­re fra det sam­me hold bul­drer der­ud­af i po­si­tions­kam­pen i fron­ten af fel­tet. For­må­let er ude­luk­ken­de at le­ve­re hol­dets sprin­ter bedst mu­ligt kort før mål­stre­gen.

Da­gens eta­pe i Tour de Fran­ce by­der på 166 ki­lo­me­ter fl ad vej i Hol­land, og det er et hjem­me­e­vant ter­ri­to­rie for sprin­ter­ne og der­med en op­lagt mu­lig­hed til at sik­re sig po­int i kam­pen om den grøn­ne po­int­trø­je, som sid­ste år blev vun­det af Pe­ter Sa­gan. Selv om si­de­vin­den godt kan dril­le på de bred­degra­der og spræn­ge fel­tet til ato­mer, lig­ner eta­pen en læk­ker­bi­sken for ryt­te­re som Mark Ca­ven­dish, der vir­ke­lig ex­cel­le­rer i spur­ter­ne og med 25 eta­pe­sej­re er den tred­je­mest vin­den­de i Tour- hi­sto­ri­en.

Bri­an Holm, sport­s­di­rek­tør for Mark Ca­ven­dish og Etixx- Qui­ck­step, ken­der al­le in­gre­di­en­ser­ne, der skal til for at væ­re den go­de spurt­kon­ge, hvil­ket er helt es­sen­ti­elt, hvis man skal kro­nes som vin­der af den grøn­ne trø­je i Pa­ris.

» Sprin­te­re som Ca­ven­dish er gjort af no­get spe­ci­elt. Det nyt­ter ik­ke no­get at ha­ve ver­dens hur­tig­ste ben, hvis man bli­ver ban­ge og pla­ce­rer dig for­kert. Man skal væ­re emi­nent til at pla­ce­re dig og fi nde hul­ler­ne, men man skal og­så ha­ve is i blo­det, for det er no­get af det mest pa­ni­k­ag­ti­ge at bli­ve klemt på de sid­ste 500-

REG­LER­NE I 2015

er ble­vet æn­dret i kam­pen om den grøn­ne trø­je for at gø­re den svæ­re­re at vin­de for ryt­te­re som Pe­ter Sa­gan, der og­så kø­rer stærkt, når det går lidt opad. Kon­kur­ren­cen skal i hø­je­re grad fa­vo­ri­se­re ’ rig­ti­ge’ sprin­te­re som Mark Ca­ven­dish og An­dré Greipel. Der­for er der nu end­nu fl ere po­int at hen­te på de fl ade etaper end på af­slut­nin­ger, hvor det går opad.

ryt­te­re på en eta­pe får po­int i kam­pen om den grøn­ne trø­je, og der vil her­u­d­over væ­re ind­lagt spur­ter un­der­vejs på eta­pen, som og­så gi­ver po­int. Den per­son, der står med fl est po­int, når lø­bet slut­ter i Pa­ris, bli­ver præ­mi­e­ret med 25.000 eu­ro.

Po­int til de 15 før­ste ryt­te­re: 50- 30- 20- 18- 16- 14- 12- 10- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2

DE FØR­STE 15 DET NYE PO­INT­SY­STEM: FLA­DE ETAPER:

po­int.

BAK­KE­DE AF­SLUT­NIN­GER OG ME­DI­UM BJER­GE­TA­PER:

30- 25- 22- 19- 17- 15- 13- 11- 9- 7- 6- 5- 4- 3- 2. 20- 17- 15- 13- 11- 10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1.

20- 17- 15- 13- 11- 10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1.

BJER­GE­TA­PER: IND­LAG­TE SPUR­TER:

600 me­ter af en eta­pe i så høj fart, « si­ger Bri­an Holm.

Et godt ’ tog’ er alt­af­gø­ren­de

En sprin­ter er ik­ke sær­lig me­get uden et godt ’ tog’ – det vil si­ge den ræk­ke af ryt­te­re, hvis op­ga­ve er at kø­re sprin­te­r­en bedst mu­ligt frem til de sid­ste hund­re­de me­ter. Al­le sprin­ter­hold ken­der vind­for­hol­de­ne, rund­kørs­ler­ne og ve­jens hæld­ning ned til mind­ste de­tal­je på eta­pens sid­ste 10 ki­lo­me­ter. Det er helt nød­ven­digt for at kun­ne kø­re den go­de spurt. De go­de ’ sprin­ter­tog’ hol­der sig en­ten i høj­re el­ler ven­stre si­de af vej­en for at und­gå, at an­dre to­ge kan over­ha­le dem på to si­der. Det har og­så sin for­del, når fel­tet bul­drer ind i et sving, for så kan ’ to­get’ skæ­re over i den mod­sat­te si­de af vej­en og tvin­ge an­dre hold til at brem­se og luk­ke dem in­de i po­si­tions­kam­pen i front af fel­tet.

Mark Ca­ven­dish har Mark Rens­haw som det sid­ste led i ’ to­get’, den så­kald­te le­ad- out man.

» For en le­ad- out man er det vig­tigt at øge far­ten uden, at sprin­te­r­en bag­ved får sy­re i be­ne­ne. Der­for skal ryt­te­ren for­an – i det her til­fæl­de Rens­haw – ik­ke øge far­ten i én ac­ce­le­ra­tion fra 57 til 59 km i ti­men, men i ste­det gø­re det me­re gli­den­de. Her er Rens­haw vir­ke­lig god, « si­ger Bri­an Holm.

Når mål­stre­gen nær­mer sig, er det så op til sprin­te­r­en selv at ka­pi­ta­li­se­re på ’ to­gets’ for­ar­bej­de.

» Den træ­ne­de sprin­ter kan sid­de og ven­te i 200 ki­lo­me­ter og så ba­re væ­re der, når det rig­ti­ge hul åb­ner sig i spur­ten. Det er me­get fa­sci­ne­ren­de, « si­ger Bri­an Holm.

SØN­DAG 5. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.