’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Bjar­ne Ri­is Fo­to: Tho­mas Idskov

Det kan jeg ik­ke kom­men­te­re

BT I LON­DON

Han vandt Tour de Fran­ce i 1996 og vil­le sik­kert rig­tig ger­ne ha­ve op­holdt sig i Frankrig i den­ne we­e­kend .

Men i ste­det be­fandt Bjar­ne Ri­is, der det se­ne­ste styk­ke tid igen har væ­ret vold­somt do­ping­om­talt, sig i går på Wim­b­ledon- an­læg­get i Lon­don.

» Jeg er her sam­men med mi­ne søn­ner ( Jes­per og Tho­mas, red.) for blandt an­dre at se Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen spil­le her­redoub­le, « sag­de Bjar­ne Ri­is un­der den dan­ske lø­bet på TV2, « sag­de Bjar­ne ten­nis­spil­lers kamp mod en Ri­is. co­lum­bi­ansk duo. D er har de se­ne­ste da­ge

I pau­sen mel­lem tred­je og væ­ret hi­sto­ri­er i me­di­er­ne fj er­de sæt for­tal­te Ri­is, at han om, at han skul­le ha­ve plaik­ke har pla­ner om at væ­re ner om at en­ga­ge­re sig i Dan­blandt til­sku­er­ne un­der Tour marks stør­ste cy­kel­hold, Cult de Fran­ce den­ne som­mer. Ener­gy.

» Slet ik­ke. Men jeg kom» Det kan jeg ik­ke kom­mer da til at be­skæft ige mig men­te­re, « sag­de Bjar­ne Ri­is. en hel mas­se med Tour de Fran­ce al­li­ge­vel. Fra på mandag skal jeg jo kom­men­te­re

Bjar­ne Ri­is var til Wim­b­ledon, men øn­ske­de ik­ke at kom­men­te­re på for­ly­den­der om sit even­tu­el­le en­ga­ge­ment i et nyt dansk cy­kel­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.