UCIs præ­si­dent: ’ Tænk dig om, Ri­is’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PER­SO­NA NON GRA­TA? Las­se Vø­ge lars B. Jør­gen­sen

Mads Kind­berg

lavg@ sporten. dk ni­el@ sporten. dk lbj@ sporten. dk

Drøm­men om et nyt dansk top­cy­kel­hold med Bjar­ne Ri­is i spid­sen kan vi­se sig at stå over for en me­get svær fød­sel.

For Bjar­ne Ri­is’ cv er eft er­hån­den så blak­ket, at han ik­ke kan reg­ne med ba­re li­ge at træ­de tilbage i in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport. Det for­tæl­ler præ­si­dent for Den In­ter­na­tio­na­le Cy­ke­lu­ni­on ( UCI), bri­ten Bri­an Cook­son, som BT lør­dag mød­te i Utrecht, hvor årets Tour de Fran­ce blev skudt i gang med en en­kelt­start.

Cook­son me­ner først og frem­mest, at even­tu­el­le pen­ge­mænd med cy­kel­holds­drøm­me bør væ­re på vagt over for Ri­is, der i den do­pin­grap­port, som An­ti Do­ping Dan­mark for et par uger si­den præ­sen­te­re­de, in­drøm­me­de, at han i sin sport­s­di­rek­tør- tid hav­de haft kend­skab til do­ping­mis­brug på sit hold.

» Jeg tror, al­le hold el­ler sponso­rer, som måt­te over­ve­je et sam­ar­bej­de med Ri­is, bør væ­re ek­stremt for­sig­ti­ge. De op­lys­nin­ger, der er kom­met frem i for­bin­del­se med ADD- rap­por­ten væk­ker, selv om me­get fal­der for for­æl­del­ses­fri­sten, al­vor­lig be­kym­ring. Vi bli­ver nødt til at stille spørgs­mål ved, om de stan­dar­der, vi for­lan­ger fra cy­kel- hold, og­så bli­ver op­fyldt, « si­ger Bri­an Cook­son.

Så hvis Ri­is får sponso­rer til at bak­ke sig op, vil det så væ­re et pro­blem for ham at få UCIs blåstem­pling og en Wor­ld Tour- li­cens?

Moralsk over­vej­el­se

» Ab­so­lut. Det vil­le væ­re et pro­blem. ADD- rap­por­ten kon­klu­de­re­de blandt an­det, at selv om Ri­is nok hav­de for­talt no­get, hav­de han ik­ke for­talt he­le sand­he­den. Den ene­ste vej frem for en mand som Ri­is er at for­tæl­le sand­he­den og he­le sand­he­den. «

Ri­is si­ger selv, at han og­så har kæm­pet for en ren cy­kel­sport eft er ’ Ope­ra­cion Pu­er­to’- aff æren og Bas­sos eks­klu­sion fra Tour de Fran­ce i 2006. Har hans ind­sats der ik­ke væ­ret be­for­dren­de for hans renom­mé?

» Det var UCI og WA­DA, der in­tro­du­ce­re­de det bi­o­lo­gi­ske pas, og selv om Ri­is må­ske gjor­de no­get for og­så at kor­ri­ge­re vis­se ting på sit hold, er det vig­tigt og­så at se hans ar­bej­de over lang tid. Ri­is bør tæn­ke grun­digt over sin frem­tid, « un­der­stre­ger UCI­præ­si­den­ten.

Cook­son for­tæl­ler, at selv om Ri­is ik­ke kan idøm­mes straf på grund af for­æl­del­ses­fri­sten på ot­te år, kan UCI ud fra ’ en moralsk og etisk over­vej­el­se’ af­vi­se Ri­is, hvis han hen­ven­der sig.

» Hvis UCI bli­ver mødt af et øn­ske fra Ri­is om at ven­de tilbage til cy­kel­spor­ten, er det no­get, vi bli­ver nødt til at se på med stor al­vor «

UCIs præ­si­dent, Bri­an Cook­son, er ik­ke ven­ligt stemt over for tan­ken om et nyt cy­kel­hold un­der Bjar­ne Ri­is’ ( lil­le fo­to) le­del­se. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.