’ Hvem er Ri­is?’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ØØHH...! Las­se Vø­ge

Oleg Tin­kov kun­ne ik­ke erin­dre no­gen­sin­de at ha­ve mødt Bjar­ne Ri­is

lavg@ sporten. dk

Tin­koff - Saxos fl am­boy­an­te ejer, den rus­si­ske mil­li­ar­dær, Oleg Tin­kov, led af akut hukom­mel­ses­tab, da BT i går fan­ge­de ham i Tour de Fran­ces af­spær­re­de ryt­te­r­om­rå­de.

På spørgs­må­let om, hvad Tin­kov men­te om ryg­ter­ne om Bjar­ne Ri­is’ mu­li­ge co­me­ba­ck til pro­fes­sio­nel cy­kel­sport, fandt rus­se­ren en me­get spør­gen­de gri­mas­se frem.

» Bjar­ne Ri­is? Hvem er det? Jeg har al­drig mødt ham, og jeg ved in­tet om ham og et nyt hold, så­åå..., « sva­re­de rus­se­ren, der i slut­nin­gen af marts fy­re­de Ri­is fra det hold, som dan­ske­ren selv hav­de byg­get op fra bun­den.

Grun­den til fy­rin­gen var iføl­ge Tin­kov, at Ri­is var for doven, og den ex­cen­tri­ske rus­ser har eft er­føl­gen­de fl ere gan­ge talt hån­ligt om det dan­ske cy­kel- ikon på de so­ci­a­le me­di­er.

For få da­ge si­den skrev Oleg Tin­kov på sin blog, at ’ Ri­is fortje­ner, at vi glem­mer ham.’ Og det er må­ske grun­den til, at han hav­de svært ved at hu­ske Ri­is.

Vent og se

Til gen­gæld hav­de han ik­ke glemt sin hold­kap­ta­jn, Al­ber­to Con­ta­dor, der i går tog hul på an­den del af mis­sio­nen om at vin­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce sam­me år. Og Tin­kov, der i da­gens an­led­ning var iført skrig­gu­le sol­bri­ler, eft er­lod in­gen tvivl om, at han tror på sin span­ske stjerne

» Vent du ba­re og se. Han vin­der. Det er jeg helt, helt sik­ker på. «

Bjar­ne Ri­is var en af ho­ved­per­so­ner­ne i den do­pin­grap­port, som An­ti Do­ping Dan­mark for et par uger si­den off ent­lig­gjor­de. He­ri in­drøm­me­de Ri­is, at han som sport­s­di­rek­tør fra Team Saxo Bank kend­te til, at der fo­re­gik do­ping­mis­brug på hol­det.

I de se­ne­ste da­ge har ryg­ter­ne om et nyt cy­kel­pro­jekt - med Ri­is og Saxo Bank som bæ­ren­de kræft er - vok­set sig stør­re og stør­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.