Ros­berg ud­for­drer Ha­milt­on

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: AFP

IND­TIL FOR FÅ må­ne­der si­den var jeg over­be­vist om, at Lewis Ha­milt­on vil­le cru­i­se til VM- tit­len 2015. Eng­læn­de­ren så ud til at ha­ve sin Mer­ce­des- mak­ker Ni­co Ros­berg un­der kon­trol. Ty­ske­ren blev lam­me­tæ­vet igen­nem he­le for­å­ret, hvor det og­så blev un­der­stre­get, at kun en Mer­ce­des- kø­rer kan vin­de For­mel 1- VM 2015.

Men nu har Ni­co Ros­berg genop­fun­det sig selv. Fak­tisk har ty­ske­ren vun­det tre af de se­ne­ste fi re løb, og han er nu ba­re 10 po­int eft er Ha­milt­on i den sam­le­de stil­ling. Et par af Rosbergs sej­re har væ­ret hel­di­ge, men for 14 da­ge si­den i Østrig var hen re­elt hur­ti­ge­re end Ha­milt­on gen­nem he­le we­e­ken­den.

I den­ne we­e­kend er Ha­milt­on så på hjem­me­ba­ne, og et ne­der­lag i det bri­ti­ske Grand Prix i Sil­ver­sto­ne kan på af­gø­ren­de vis på­vir­ke Ha­milt­ons skrø­be­li­ge psy­ke. De to Mer­ce­des- kø­re­re har kæm­pet in­ten­sivt he­le we­e­ken­den, og de star­ter si­de om si­de i før­ste ræk­ke i eft er­mid­dag. LEWIS HA­MILT­ON HAR al­tid væ­ret en ’ hu­mør- kø­rer’. Når han er god er han fan­ta­stisk – må­ske den bed­ste kø­rer i For­mel 1- fel­tet og de­fi ni­tivt den hur­tig­ste. Men han dyk­ker oft e fra det hø­je ni­veau, og jeg fryg­ter, at han eft er en fl ot af­slut­ning på 2014 og en fl ot be­gyn­del­se på 2015 er på vej ind i et af dis­se dyk, der oft e skyl­des mang­len­de kon­cen­tra­tion.

De 14 da­ge, der er gå­et si­den han fi k bøl­le­bank af Ros­berg i Østrig, har Ha­milt­on i hvert fald brugt på en må­de, der an­ty­der, han har mi­stet fo­kus. I den test, der blev af­vik­let eft er lø­bet på Red Bull Ring, var det ven­tet, at Ha­milt­on skul­le kø­re for Mer­ce­des. Ros­berg kør­te te­sten i Spa­ni­en tid­li­ge­re på året, og nor­malt de­les team­kam­me­ra­ter om de få test­da­ge. Te­sten vil­le og­så gi­ve Ha­milt­on mu­lig­hed for at kom­me til bunds i de pro­ble­mer, der pla­ge­de ham og hans bil i Østrig, men al­li­ge­vel over­lod eng­læn­de­ren test­da­gen til Ros­berg. TY­SKE­REN GREB CHAN­CEN med beg­ge hæn­der. I en tæt VM- kamp mel­lem to team­kam­me­ra­ter kan mar­gi­na­ler­ne bli­ve af­gø­ren­de, og man­ge af dem fi k Ros­berg over på sin si­de med den ek­stra test­dag. Nu, da der ik­ke er mu­lig­hed for at te­ste me­re i 2015, har Ros­berg to test­da­ge me­re end Ha­milt­on.

I ste­det for at te­ste tog Ha­milt­on ( na­tur­lig­vis med di­a­mantø­re­ring, mas­siv guld­kæ­de og ro­ck­star- hat) til Gla­ston­bury- festi­va­len i Eng­land. Her po­se­re­de han med blandt an­dre Cold­play­for­san­ger Chris Martin, og han fulg­te Phar­rell Wil­li­ams (’ min bror’ iføl­ge Ha­milt­on) fra ba­ck­s­ta­ge. Alt sam­men me­get uskyl­digt og – må­ske – en god må­de at slap­pe af på midt i en hek­tisk For­mel 1- sæ­son.

Men den mang­len­de test og Gla­ston­bury- be­sø­get kan og­så op­fat­tes, som om Lewis Ha­milt­on har mi­stet fo­kus. Ni­co Ros­berg vir­ker langt me­re sta­bil og i bed­re men­tal ba­lan­ce. Selv på si­ne bed­ste da­ge er han ik­ke helt så hur­tig som Ha­milt­on – men hans bund­ni­veau er til gen­gæld hø­je­re. DER­FOR BLI­VER DET bri­ti­ske grand­prix i eft er­mid­dag så af­gø­ren­de. Hvis Ha­milt­on vin­der, er hans ti­te­loff en­siv tilbage i ide­alspo­ret. Hvis Ros­berg vin­der, er kam­pen om For­mel 1- VM 2015 helt åben.

Ni­co Ros­berg ( tv.) og Lewis Ha­milt­on så hin­an­den an ef­ter gårs­da­gens kva­li­fi­ka­tion på Sil­ver­sto­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.