Ha­milt­on tog po­le po­si­tion på hjem­me­ba­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­MEL 1 Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Lewis Ha­milt­on tog po­le po­si­tion for­an hjem­me­pu­bli­kum­met på Sil­ver­sto­ne i går ved Stor­bri­tan­ni­ens Grand Prix.

Mer­ce­des’ for­sva­ren­de ver­dens­me­ster be­gyn­der der­med fra før­ste start­po­si­tion for­an team­kam­me­ra­ten Ni­co Ros­berg. De to Mer­ce­des- kø­re­re var igen gan­ske su­veræ­ne i for­hold til re­sten af kon­kur­ren­ter­ne, og Lewis Ha­milt­on var et lil­le se­kund for­an Fe­lipe Mas­sa og Valt­te­ri Bot­tas – beg­ge fra Wil­li­ams.

Lewis Ha­milt­ons po­le po­si­tion var i øv­rigt eng­læn­de­rens ot­ten­de ud af ni mu­li­ge i sæ­so­nen, og han er ved at ud­vik­le sig til en de­ci­de­ret spe­ci­a­list i at vin­de kva­li­fi ka­tio­nen.

Eng­læn­de­ren for­tal­te ef­ter­føl­gen­de, at præ­sta­tio­nen på Sil­ver­sto­ne lu­ne­de i for­hold til den store op­bak­ning, han har få­et fra de man­ge en­gel­ske fans.

En me­get spe­ci­el dag

» Det er en me­get spe­ci­el dag. Jeg blev vir­ke­lig mo­ti­ve­ret af at se al­le de fl ag og men­ne­sker ude ved ba­nen, « sag­de han og fort­sat­te:

» Det var me­get spe­ci­elt at ta­ge po­le po­si­tion. Ge­ne­relt har det ik­ke væ­ret den nem­me­ste we­e­kend. Jeg fo­re­tog nog­le æn­drin­ger i bi­len før kva­li­fi ka­tio­nen, som for­hå­bent­lig og­så vil vir­ke i lø­bet. «

Lidt læn­ge­re ne­de i fel­tet var der en lil­le op­rejs­ning til fi nske Ki­mi Räik­kö­nen, der kom ind som num­mer fem li­ge for­an sin team­kam­me­rat Se­ba­sti­an Vet­tel. Ki­mi Räik­kö­nen er af fl ere dømt fær­dig i For­mel 1 eft er den­ne sæ­son, men han vi­ste, at han sta­dig har far­ten i sin Fer­ra­ri.

Lang­som­me McLaren

Ba­gerst i fel­tet var der in­tet nyt skri­ve hjem om fra Sil­ver­sto­ne. Det kom nem­lig ik­ke som en stor over­ra­skel­se, at en­gel­ske McLaren fort­sat var blandt fel­tets langs­om­ste, og at Fer­nan­do Alonso og Jen­son But­ton star­ter lø­bet på tea­mets hjem­me­ba­ne som num­mer 17 og 18.

Al­li­ge­vel var det må­ske lidt over­ra­sken­de, at Fer­nan­do Alonso be­skrev kva­li­fi ka­tio­nen som tea­mets hidtil bed­ste i den­ne sæ­son.

» Bel­gi­en bli­ver vær­re, Mon­za end­nu vær­re. Det ly­der un­der­ligt, men det her var den bed­ste kva­li­fi ka­tion for os i den­ne sæ­son, « sag­de spa­ni­e­ren.

Kun Ma­nor Marus­sia var dår­li­ge­re end McLaren i kva­li­fi ka­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.