EL: Ven­stre står med en Irak- skan­da­le

Me­ner, det var ulov­ligt, da VK- re­ge­rin­gen for­søg­te at skju­le aft ale med le­je­sol­da­ter fra fi rma­et Bla­ck­wa­ter un­der Irak- kri­gen

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

IRAK- KRIG

Nye op­lys­nin­ger fra den net­op ned­lag­te Irak- kom­mis­sion ty der på, Fol­ke­tin­get er ble­vet mi­s­in­for­me­ret med vil­je, og det er bå­de ulov­ligt og et kæm­pe de­mo­kra­tisk pro­blem.

Så­dan si­ger En­heds­li­stens retsord­fø­rer Per­nil­le Skip­per, eft er det i Jyl­lands- Po­sten er kom­met frem, at for­sva­ret hav­de en hem­me­lig­holdt af­ta­le med det kon­tro­ver­si­el­le ame­ri­kan­ske sik­ker­heds­fi rma Bla­ck­wa­ter un­der Irak­kri­gen.

Iføl­ge fri­giv­ne do­ku­men­ter fra Irak- kom­mis­sio­nen skul­le en tek­nisk om­skriv­ning af or­det ’ sam­ar­bej­de’ for­hin­dre off ent­lig­he­den og Fol­ke­tin­get i at få op­lys­nin­ger om for­sva­rets aft aler, hvil­ket stil­ler den da­væ­ren­de VK- re­ge­ring over for en skan­da­le, me­ner Per­nil­le Skip­per.

’ Re­gu­lær skan­da­le’

» Jeg er op­rig­tig for­ar­get over, hvis den da­væ­ren­de VK- re­ge­ring sam­ar­bej­de­de med et yderst om­stridt le­je­sol­dat- fi rma og sam­ti­dig for­søg­te at hol­de det skjult for Fol­ke­tin­get og off ent­lig­he­den. Så står vi med no­get, man kan kal­de en re­gu­lær skan­da­le, og det ty­der på, Fol­ke­tin­get er ble­vet vild­ledt med vil­je, og det er bå­de ulov­ligt og et al­vor­ligt de­mo­kra­tisk pro­blem, « si­ger hun til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Iføl­ge et no­tat skul­le det over for off ent­lig­he­den hed­de, at for­sva­ret ’ ik­ke’ sam­ar­bej­de­de med pri­va­te sik­ker­heds­fi rma­er i Irak. Den for­mu­le­ring kun­ne an­ven­des, for­di man kun hav­de ’ en sam­ta­le med’ Bla­ck­wa­ter og der­med ik­ke di­rek­te sam­ar­bej­de­de med dem. Eks­per­ter på­pe­ger over for Jyl­lands- Po­sten, at der er ta­le om vild­led­ning, og det gi­ver iføl­ge Per­nil­le Skip­per an­led­ning til at genåb­ne Irak- om­mis­sio­nen.

» Vi har stil­let et be­slut­nings­for­lag om at få genåb­net den Irak- kom­mis­sion, som Ven­stre- re­ge­rin­gen be­lej­ligt li­ge har ned­lagt for få da­ge si­den. Det bør vi kig­ge på om­gå­en­de, for hvis ik­ke vi får kom­mis­sio­nen genåb­net, er vi langt fra sik­re på, at sand­he­der­ne om kri­gen når da­gens lys, « si­ger Per­nil­le Skip­per.

Tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Sø­ren Ga­de ( V), af­vi­ser at ha­ve af­gi­vet urig­ti­ge op­lys­nin­ger om re­la­tio­nen til le­je­sol­dat­fir­ma­et Brid­gewa­ter, mens Per­nil­le Skip­per ( EL), til ven­stre, vil ha­ve Irak- kom­mis­sio­nen genåb­net.

Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er og Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.