Ga­de: ’ Det var ik­ke et sam­ar­bej­de’

BT - - NYHEDER -

SVAR

I en Fa­ce­book- op­da­te­ring sva­re­de tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Sø­ren Ga­de ( V) i går igen på si­ne po­li­ti­ske mod­stan­de­res re­ak­tio­ner på Jyl­lands- Po­stens ar­tik­ler om det ame­ri­kan­ske sik­ker­heds­fi rma Bla­ck­wa­ter og de dan­ske sty rker i Irak.

» Da jeg blev spurgt, var der, op­lyst til mig, in­tet sam­ar­bej­de med det på­gæl­den­de fi rma, og sva­re­ne blev gi­vet i over­ens­stem­mel­se med det­te. Se­ne­re har for­sva­ret vur­de­ret, at hvis alt ‘ sprang i luft en’ og dan­ske ci­vi­le og/ el­ler mi­li­tæ­re var i livs­fa­re, skul­le man i en nød­si­tu­a­tion kun­ne træk­ke på alt hjælp, in­klu­si­ve det­te fi rma, « skrev Sø­ren Ga­de på Fa­ce­book.

Se­ne­re i tek­sten skrev han, at ‘ der hav­de i øv­rigt nok ik­ke væ­ret me­get ros til for­sva­ret, hvis en am­bas­sa­dør el­ler an­dre fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et var ble­vet skudt, for­di man hav­de und­ladt at be­de om hjælp af po­li­tisk kor­rek­t­hed.

Det­te er ba­re et af en væb­net kon­fl ikts man­ge di­lem­ma­er, men at la­ve det til en stor po­li­tisk kon­spira­tions­te­o­ri er helt hen i vej­ret’.

Sø­ren Ga­de af­slut­te­de sin op­da­te­ring med at op­ly­se, at han er ‘ ble­vet gjort be­kendt med, at den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske mi­ni­ster har gi­vet for­svars­for­ligskred­sen en ori­en­te­ring i sa­gen for nog­le må­ne­der si­den, uden det gav an­led­ning til man­ge be­mærk­nin­ger.’

BT for­søg­te i går at få en kom­men­tar fra tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men ( S), men uden held.

ufj o

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.