Ja, skat­tey­der­ne skal ik­ke be­ta­le

BT - - DEBAT - MARCUS KNUTH

In­te­gra­tions­ord­fø­rer, Ven­stre

at folk, der kom­mer her­til, som det før­ste skal ha­ve be­talt fe­rie. De skal væ­re til rå­dig­hed for ar­bejds­mar­ke­det, og det er en fair løs­ning. Det er en del af en stør­re pak­ke fra Ven­stre, der har til for­mål at gø­re det min­dre at­trak­tivt som fl ygt­ning at sø­ge til Dan­mark. Hvis folk først er kom­met her­til som fl ygt­nin­ge, bør fe­rie ik­ke væ­re de­res før­ste­pri­o­ri­tet, og hvis de ik­ke er i job, går de jo le­di­ge al­li­ge­vel, og så er det ik­ke fair, at de skal ha­ve be­talt

JEG ME­NER IK­KE,

fe­rie oveni. Man har sta­dig we­e­ken­den, og be­talt fe­rie skal be­ta­les af dan­ske skat­te­bor­ge­re, som har bo­et og ar­bej­det i Dan­mark i lang tid. Det skal dan­ske kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re selv­føl­ge­lig ha­ve, men folk, der kom­mer her­til il­le­galt, er ik­ke nog­le, vi har bedt om at kom­me her­til, og der­for me­ner jeg ik­ke, at de med det sam­me skal ha­ve sam­me ret til of­fent­li­ge ydel­ser som dan­ske­re.

at fl ygt­nin­ge har størst mu­ligt in­ci­ta­ment til at kom­me ud på ar­bejds­mar­ke­det el­ler læ­re dansk – og det bli­ver ik­ke nem-

DET ER VIG­TIGT,

me­re for dem af at hol­de fe­rie. Er de i job, skal de selv­føl­ge­lig ha­ve fe­rie eft er dan­ske for­hold.

fra Sy­ri­en, og sy­rer­ne er ret ve­lud­dan­ne­de. De har man­ge kom­pe­ten­cer, som vi for­hå­bent­lig kan bru­ge på det dan­ske ar­bejds­mar­ked. Dan­mark er fo­re­gang­sland, når det kom­mer til at hjæl­pe i kon­fl ik­ter og hjæl­pe men­ne­sker i nød, og det, sy­nes jeg, vi skal væ­re stol­te af, men vi vil ger­ne gø­re det lidt min­dre at­trak­tivt at kom­me her­til ved først at gi­ve dem fær­re of­fent­li­ge ydel­ser end dan­ske­re.

MAN­GE FLYGT­NIN­GE KOM­MER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.